Et mer bærekraftig samfunn

Stiftelsen støtter ulike prosjekter innen klima, miljø og naturvern, og oppfordrer alle søkere til å vurdere bærekraftige løsninger i prosjektene.

Prosjektet Frisk Oslofjord innebærer forskning og formidling av miljøtilstanden i Oslofjorden. Bildet er fra Tislerrevet i Ytre Hvaler nasjonalpark. (Foto: Havforskningsinstituttet)

I formålsaktivitetene skal vi:

  • Ta hensyn til FNs bærekraftmål, både de økonomiske, sosiale og miljømessige.
  • Oppfordre til ansvarlig forbruk, reparasjon og ombruk.
  • Søke informasjon om konsekvenser av aktivitetene som støttes for å gjøre mest mulig bærekraftige tildelinger og investeringer.

I 2022 ga stiftelsen 57 millioner kroner i støtte til 43 prosjekter innen klima, miljø og naturvern. Blant disse er støtte til prosjekter som bidrar til å bevare naturmangfoldet, og som formidler hvordan økosystemene påvirkes av menneskelig atferd. Stiftelsen støtter tiltak som innebærer praktisk arbeid på feltet, naturrestaurering og tiltak som bidrar til kunnskap om og bevaring av arter og naturtyper.

Vi gir også støtte til tiltak mot forsøpling, opprydning i strandlinjen og på sjøbunnen, samt holdningsskapende tiltak.

Eksempler på tildelinger:

Dykkerer rydder under vann: Med stor dugnadsinnsats har dykkeklubber de siste årene gjennomført ryddeaksjoner for å fjerne søppel og spøkelsesredskap under vann, med støtte fra stiftelsen.

Rosareke foreningen for sjøørretens venner, har fått støtte til arbeidet for å redde sjøørretbekkene på Hvaler og ellers i Oslofjorden, og inspirerer barn og unge til å delta i arbeidet.

Havforskningsinstituttet med flere samarbeidspartnere startet i 2018 prosjekt Frisk Oslofjord, hvor formålet er å styrke kunnskapsgrunnlaget om fjorden og å restaurere de viktige fiskeforekomstene.

Gjenbruk, utlån og redusere matsvinn

Stiftelsen er opptatt av at vi skal ta vare på det vi har, og alle som søker støtte oppfordres til gjenbruk, utlån og reparasjon av utstyr. I 2022 ble 3,7 millioner kroner gitt i støtte til utlånsutstyr til 21 organisasjoner som frivilligsentraler, BUA og andre organisasjoner som har ordninger for utlån.

Stiftelsen støtter også tiltak som øker bevisstheten om forbruk og bidrar til å endre adferd og vaner. Det kan for eksempel være å lære bort grunnleggende reparasjonsteknikker slik at vi kan reparere ting fremfor å kaste og kjøpe nytt, eller andre forbruksreduserende og kompetansehevende tiltak som formidlingsopplegg, fiksefester, klesbyttedager og byttemarkeder. I tillegg gis det støtte til prosjekter som har som mål å redusere matsvinn.

Eksempler på tildelinger:

Norges Husflidslag har fått støtte til prosjektet «Alt kan fikses!». De skaper møteplasser der frivillige kan dele av sin kunnskap, for at unge skal lære å reparere egne klær. Lokale husflidslag over hele landet arrangerer fikselaug, klesbyttedager, undervisning og kursing. Til dette får de utstyr, informasjonsmateriell og opplæring.

Norges Seilforbund fikk i 2022 støtte til «Prosjekt Gjenbruk» hvor de skal pusse opp eldre båter som skal viderefordeles til ny aktivitet.

Framtiden i våre hender har fått støtte til undervisning om matsvinn på ungdomsskoler på Østlandet, og løsninger til å redusere matsvinn. 

Bærekraftige løsninger i idretten

Stiftelsen har gitt flere tildelinger til bærekraftige løsninger i idretten blant annet til energibesparende tiltak.

Eksempler på tildelinger:

Norges Idrettsforbund har fått støtte til et miljøfond og en verktøykasse for en mer bærekraftig idrett.

Viken Idrettskrets har fått støtte til prosjektet Grønt lys for idretten. Prosjektet har som mål å få ned energiforbruket til idrettsanlegg ved at de bytter til moderne og energibesparende lysteknologi.

Gjelleråsen IF fikk støtte til jordvarme som energikilde på fotballfeltet.

Oppfordrer til å velge bærekraftige løsninger

Alle som søker støtte oppfordres til å ta hensyn til bærekraft og vurdere bærekraftige løsninger i sine prosjekter. I 2022 svarte 90 prosent av organisasjonene som mottok støtte fra oss at de hadde tenkt på bærekraft da de planla tiltaket. I begrepet bærekraft legges alle dimensjonene i FNs bærekraftmål, både de sosiale, miljømessige og økonomiske.

I sluttrapporten rapporterer organisasjonene på resultatet av de gjennomførte bærekraftstiltakene.

Her kan du lese mer om hva søkerne må svare på i søknadsskjemaet.


Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?