Støtte til lekeplass eller aktivitetspark

Vil du søke støtte til oppgradering eller ny lekeplass i lokalmiljøet eller i skolegården? Her får du mer informasjon om hva som er viktig for at dere skal få innvilget søknaden.

Rudolf Steinerskolen i Oslo har skapt en trivelig leke- og møteplass for elevene og hele nærmiljøet, og har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Katrine Lunke)

Stiftelsen er opptatt av å bidra til møteplasser i nærområdet, som skaper tilhørighet og innbyr til variert bruk, lek og sosialt samvær for store og små og gjerne på tvers av generasjoner. Det kan være lekeplasser på skoler, i et vel eller på kommunale områder.

Stiftelsen støtter lokale prosjekter i vårt kjerneområde på Østlandet. Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke.

Hva er viktig for at lekeplassprosjektet skal få støtte?

 • At lekeplassen brukes av mange og er åpen og tilgjengelig til fri bruk for alle. Dersom det er en skolegård: At den er eller kan bli et naturlig samlingssted også etter skoletiden.
 • At frivillige krefter bidrar i prosjektet. Hvis søknaden gjelder skoler eller barnehager, bør FAU være inkludert som samarbeidsorganisasjon eller søker.
 • At dere har involvert barn og unge i lokalmiljøet i planleggingen, og tatt med deres ønsker og innspill inn i prosjektet.
 • At dere er opptatt av å velge apparater som stimulerer til variert lek.
 • At dere har gjort bærekraftvurderinger når det gjelder for eksempel materialvalg og høyde på lekeapparatene med tanke på fallgrunnlag. Minimalt med gummidekke i fallunderlag anbefales.
 • At dere har en plan for vedlikehold og drift.
 • At sikkerhet og universell utforming ivaretas.
 • At dersom dere søker om støtte til et skolegårdsprosjekt også har med andre som skal bidra økonomisk.

Når det gjelder lekeapparatene bør de være fleksible og innby til variasjon og motorisk utfordring. Velg gjerne apparater som har et kunstnerisk, abstrakt eller innovativt uttrykk og som dermed bidrar til estetikk og variasjon.

Bli inspirert av prosjektet til Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Prosjekter til inspirasjon

De siste årene har vi fått et stort antall søknader om støtte til etablering, utvikling eller oppgradering av lekeplasser. Her er noen gode eksempler på lekeplasser som har fått tildelinger fra stiftelsen:

Uterom for alle på Rudolf Steinerskolen i Oslo

Sankthansfjellet Borettslag i Oslo fikk støtte til “Burriskulpturen”

Byen i skyen i Gamlebyen i Oslo

Klatreparken på Linderud gård

Klatreparken på Vassendlandet

Mer informasjon om hva stiftelsen legger vekt på ved en god lekeplass

For å ha et grunnlag for å vurdere søknadene har vi kartlagt tildelingene og sett på ulike aspekter ved hva som er gode lekeplasser, god lek, sikkerhetskrav og bærekraftig materialbruk.

Vi er opptatt av at lekeplassene møter barnas behov slik at flest mulig kan trives og være i fysisk aktivitet. Ulike barn og unge har ulike forutsetninger og må gis utfordringer og valgmuligheter tilpasset eget utviklingsnivå, alder og behov.

Lekeplassen kan gjerne ha soner som fremmer mer idrettsrelatert, regelstyrt fysisk aktivitet, og områder der aktivitetsmulighetene er mer åpne og innbyr til sosial interaksjon med andre barn. Anlegget bør i særlig grad stimulere til egenorganisert lek og aktivitet.

Lekeplassen skal være lett tilgjengelig i rimelig avstand fra folks bomiljø. Anlegget må ha tilsyn og vedlikeholdes.

Vi er opptatt av at dere vurderer bærekraftige løsninger når dere planlegger prosjekter dere søker om støtte til. Derfor får dere spørsmål om dette i søknadsskjemaet. I begrepet bærekraft legger vi alle dimensjonene i FNs bærekraftsmål, både de sosiale, miljømessige og økonomiske. Her får du mer informasjon om hva dere må svare på i søknadsskjemaet.

Bærekraft og alternative underlag

Det finnes flere gode alternativer til ikke å bruke gummiasfalt som fallunderlag:

 • Hvis man velger kupert terreng, kan man stimulere til aktivitet uten så mye klatrestativer.
 • Det er mulig å bruke bark/flis eller sand. Kork testes nå som et miljøvennlig alternativ til gummi.
 • Velg materialer uten tungmetaller, og unngå impregnert tre og gummiasfalt, fallmatter og kunstgress av oppmalte bildekk (SBR).

Informasjon om å søke støtte

Her finner du svar på alt du må vite om å søke og rapportere og ti tips til en god søknad.

Kilder og mer informasjon

I rapporten «Uteområder i skoler og barnehager – hvordan sikre kvalitet i utformingen?» fra 2019 har NMBU (Universitet i Ås), på bestilling fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, sett på hvordan en skolegård bør være for å legge til rette for fysisk aktivitet. De har studert hvordan uteområdene i norske barnehager og skoler kan bidra til å motvirke økende inaktivitet og skape god helse og trivsel. (lenke)

Veileder fra Naturvernforbundet for plast- og giftfrie uterom (pdf)

Statusrapport for skolegårdene ved offentlige grunnskoler i Stavanger 2019.

Lekeplasskontrollen hjelper virksomheter til å imøtekomme myndighetskravene for lekeplasser i Norge.

Tverga gir informasjon om gode skolegårdsprosjekter: Slik lykkes du med skolegården og 15 tips til ditt skolegårdsprosjekt

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?