Etiske retningslinjer

Sparebankstiftelsen DNB skal holde en høy etisk standard, slik at søkere, myndigheter og samfunnet for øvrig skal ha tillit til stiftelsens virksomhet.

(Vedtatt i styremøte 30.januar 2018)

De etiske retningslinjene skal prege virksomheten i stiftelsen, og gjelder for alle ansatte og medlemmer av styrende organer i Sparebankstiftelsen DNB med datterselskaper.

1. Generelt

Sparebankstiftelsen DNB opptrer uavhengig, langsiktig og åpent. Stiftelsen skal også handle i tråd med lover og regler og egne vedtak. Ansatte og tillitsvalgte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader stiftelsens omdømme og tillit.

Stiftelsen forventer at samarbeidspartnere, tilskuddsmottakere og leverandører opptrer etisk forsvarlig – herunder at de overholder gjeldende lover og regler, respekterer menneskerettighetene og følger internasjonale standarder for miljø og arbeidsmiljø.

2. Forvaltning av midler

Stiftelsens midler skal ivareta stiftelsens formål, og skal komme mange til gode over lang tid. Finansforvaltningen gjøres i samsvar med egne retningslinjer fastsatt av styret.

Stiftelsens bruk av midler skal være økonomisk og rasjonell. Arrangementer og andre utgifter skal være nøkterne. Misbruk og sløsing med midler skal ikke forekomme.

Tildeling av midler skal skje ut fra en vurdering av hvilke tiltak som best bidrar til å realisere stiftelsens formål.

3. Ingen personlige fordeler

Ansatte og tillitsvalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av stiftelsens midler, ut over det som følger av ansettelsesavtaler og vedtatte honorarer.

Ansatte og tillitsvalgte skal heller ikke ta imot utilbørlige fordeler fra stiftelsens leverandører, samarbeidspartnere eller støttemottakere. Personlige gaver skal ikke aksepteres, med mindre dette er rene oppmerksomhetsgaver av ubetydelig verdi.

For deltagelse på konferanser og lignende, er stiftelsens utgangspunkt å dekke sine egne reise- og oppholds­utgifter.

4. Unngå interessekonflikter

Ingen skal delta i beslutninger som direkte påvirker egne eller nærståendes interesser, eller der det foreligger andre særlige forhold som er egnet til å svekke tilliten til egen uavhengighet. Alle som deltar i beslutninger har ansvar for å unngå interessekonflikter. Ansatte varsler overordnede om inhabilitet og tvilstilfeller. Styremedlemmer tar opp mulig inhabilitet med styret, som avgjør habiliteten.

For å synliggjøre de mest aktuelle konfliktområder, føres det en særskilt oversikt over styrets og de ledende ansattes viktigste relevante relasjoner med stiftelsens aktuelle forbindelser og aktivitetsområder.

Ansatte og tillitsvalgte skal utvise varsomhet med investeringer på områder der stiftelsen også er engasjert, for å unngå at det kan stilles spørsmål ved om det er en egennytte knyttet til stiftelsens investeringsbeslutninger.  

5. Trakassering aksepteres ikke

Stiftelsen skal ha et trygt og inkluderende arbeidsmiljø, der diskriminering og trakassering ikke aksepteres.  

Ansatte og tillitsvalgte skal ikke opptre slik at det kan oppfattes trakasserende av kollegaer eller andre, eller måtte bli utsatt for slik opptreden.

6. Åpen kommunikasjon

Sparebankstiftelsen DNB kommuniserer åpent om sin virksomhet og sine disposisjoner. Kommunikasjonen skal være objektiv og sannferdig.

7. Varsling

Eventuelle kritikkverdige forhold i stiftelsen skal tas opp, slik at forbedringer kan gjennomføres.

Varsling skjer til nærmeste leder, daglig leder eller styreleder – ut fra sakens karakter. Den som mottar et varsel skal orientere sin overordnede om varselet og hvilke tiltak som er iverksatt.

Stiftelsen har i tillegg etablert en ordning for anonyme varsler, som også er tilgjengelig for eksterne.

8. Personlig ansvar

Ansatte og tillitsvalgte har et personlig og selvstendig ansvar for å følge disse etiske reglene.

Ansatte skal ta opp tvilstilfeller med sin nærmeste leder. Ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd på dette regelverket.

Brudd på de etiske reglene kan medføre konsekvenser for arbeidsforholdet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?