Bidrag til et mer bærekraftig samfunn

Sparebankstiftelsen DNBs formål er å støtte samfunnsnyttige tiltak, og mye av virksomheten kan derfor relateres til FNs bærekraftsmål. Her ser du hvordan de som mottar støtte vil bidra.

Prosjektet Frisk Oslofjord innebærer forskning og formidling av miljøtilstanden i Oslofjorden. Bildet er fra Tislerrevet i Ytre Hvaler nasjonalpark. (Foto: Havforskningsinstituttet)

I strategien til stiftelsen står det at vi i formålsaktiviteten skal:

 • Ta hensyn til FNs bærekraftmål, både de økonomiske, sosiale og miljømessige.
 • Oppfordre til ansvarlig forbruk, reparasjon og ombruk.
 • Søke informasjon om konsekvenser av aktivitetene som støttes for å gjøre mest mulig bærekraftige tildelinger og investeringer.

Du kan lese mer her om våre bidrag til prosjekter innen klima, miljø og naturvern

Vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2020. Se Rapport Miljøfyrtårnet for Sparebankstiftelsen DNB i 2022

Oppfordrer til å velge bærekraftige løsninger

Alle som søker støtte hos Sparebankstiftelsen DNB oppfordres til å ta hensyn til bærekraft og vurdere bærekraftige løsninger i prosjektene. I 2022 svarte 90 prosent av organisasjonene som mottok støtte fra oss at de hadde tenkt på bærekraft da de planla tiltaket.

I søknadsskjemaet kan organisasjonene krysse av på hvilke bærekraftstiltak som er relevante for prosjektene de søker støtte til. I denne sammenhengen inkluderes alle dimensjonene i FNs bærekraftsmål, både de sosiale, miljømessige og økonomiske. Her kan du lese mer om hva søkerne må svare på i søknadsskjemaet.

Organisasjonene som får innvilget støtte blir også bedt om å rapportere på gjennomføringen av bærekraftstiltakene i sluttrapporten. (Gjelder fra 2022). Fremover vil vi dermed få mer informasjon om effekten av de ulike tiltakene.

Planlagte bærekraftstiltak i prosjektene vi støtter

Her ser du hvilke av FNs bærekraftsmål de 2026 organisasjonene som fikk støtte i 2022 planlegger å bidra til når de gjennomfører prosjektene. (Søkerne kunne krysse av for flere mål samtidig):

 • Innenfor dette bærekraftsmålet støtter stiftelsen blant annet tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet. 56% av prosjektene som fikk tildeling i 2022, det vil si 1142 mottakere, svarer at de bidrar til økt fysisk aktivitet blant barn og unge.
 • 23% av prosjektene som fikk tildeling i 2022, svarer at de jobber for å redusere skjevfordeling mellom kjønnene.
 • Jobber for at flere fullfører videregående skole: 12% av prosjektene som fikk tildeling i 2022.
 • Sørger for at flere kan delta uavhengig av økonomi: 68% av mottakerne i 2022 svarte at prosjektet de har fått støtte til skal bidra til dette.
 • Bidrar til universell utforming: 15% av prosjektene.
 • Ivaretar kulturminner: 15% prosent av mottakerne i 2022 svarte at prosjektet de har fått støtte til skal bidra.
 • Gir flere tilgang til lavterskel tur-, gange og aktivitetsområder: 29% eller 577 av prosjektene i 2022.
 • Bidrar til urbant landbruk: 3% av prosjektene som mottok støtte i 2022 bidrar til urbant landbruk.
 • Sørger for god avfallshåndtering og gjenvinning: 45 %
 • Reduserer matsvinn og forbruk: 9%
 • Gjenbruk og reparasjon av utstyr: 23%
 • Gjenbruk og merbruk av arealer og bygninger: 24%
 • Velger bærekraftige materialer: 38%
 • Sørger for at lokaliseringen av tiltaket er bærekraftig: 28%
 • Gjør energibesparende tiltak: 22% av prosjektene som mottok støtte i 2022 gjør energibesparende tiltak i prosjektet. Blant disse er Gjelleråsen IF som fikk støtte til jordvarme som energikilde på fotballfeltet.
 • Rydder søppel på land og/eller i sjøen: 11% av mottakerne i 2022 svarte at de bidrar til å rydde søppel til havs eller på land. Blant disse er Miljøstiftelsen Elv og Hav, som tar med seg barn, unge og frivillige i alle aldre ut i fjæra og sanker avfall til gjenvinning.
 • Gjør tiltak for truet natur og/eller bevarer områder som er viktige for naturmangfold: 6%
 • Gjør restaureringstiltak i naturen: 5%
 • Forhindrer/reduserer utslipp av mikroplast: 6%
 • Bygger sti etter bærekraftprinsippet: 5%
 • Tar vare på pollinerende insekter: 5%
 • Jobber for økt deltakelse i demokratiet: 15%, eller 298 prosjekter, sier de bidrar til målet om økt deltakelse i demokratiet. Blant disse er en tildeling til Utøyas demokrativerksted.
 • Bidrar til å styrke samarbeidet mellom organisasjoner og det offentlige i lokalsamfunnet: 46%


Fordeling på bærekraftsmål

Figuren viser hvilke av FNs bærekraftsmål organisasjonene som ble innvilget støtte i 2022 planlegger å bidra til når de gjennomfører prosjektene. Figuren er hentet fra stiftelsens årsrapport for 2022

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?