Bidrag til et mer bærekraftig samfunn

Sparebankstiftelsen DNB jobber for et mer bærekraftig samfunn, og ønsker å bidra til å sikre en levedyktig fremtid for alle. Mottakerne av bidrag fra stiftelsen oppfordres derfor til å ta bærekraftige valg i prosjektet.

Vadefuglen vipe er en truet art. Birdlife Norge fikk i 2023 støtte til rugebur som plasseres over reiret og gjør det mindre sårbart for at rovdyr skal ødelegge hekkesesongen. Effekten har vært god, da hele 92 prosent av eggene klekte i kull som ble beskyttet, ifølge Birdlife Norge. På bildet er en vipeunge på vei til vipemors trygge buk for å få varme. (Foto: Birdlife Norge)

I strategien til stiftelsen står det at vi i formålsaktiviteten skal:

 • Ta hensyn til FNs bærekraftmål, både de økonomiske, sosiale og miljømessige.
 • Oppfordre til ansvarlig forbruk, reparasjon og ombruk.
 • Søke informasjon om konsekvenser av aktivitetene som støttes for å gjøre mest mulig bærekraftige tildelinger og investeringer.

Du kan lese mer her om våre bidrag til prosjekter innen klima, miljø og naturvern

Vi ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2020. Se Rapport Miljøfyrtårnet for Sparebankstiftelsen DNB i 2022

Oppfordrer til å velge bærekraftige løsninger

Stiftelsens formål er å støtte samfunnsnyttige tiltak, og mye av virksomheten kan derfor relateres til FNs bærekraftsmål. For å gjøre søkerne bevisst på hvordan prosjektet deres bidrar, blir samtlige spurt om hvorvidt de har tenkt på bærekraft og vurdert bærekraftige løsninger i prosjektet. Her kan du lese mer om hva søkerne må svare på i søknadsskjemaet.

I 2023 svarte 90 prosent av søkerorganisasjonene som mottok støtte at de hadde tenkt på bærekraft da de planla tiltaket. I begrepet bærekraft legges alle dimensjonene i FNs bærekraftmål, både de sosiale, miljømessige og økonomiske.

Gjennomførte bærekraftstiltak rapportert gjennom sluttrapporter

Etter at prosjektene er gjennomført leverer alle organisasjonene som har fått støtte en sluttrapport.
Her melder de tilbake til stiftelsen om hvordan det har gått med prosjektet og om de har gjennomført bærekraftstiltakene de oppga da de søkte.

En analyse av kommentarene i 1 494 sluttrapporter som kom inn i 2023, viser at de fleste rapporterer at prosjektet har gått etter planen og at de har gjennomført bærekraftstiltakene de planla. (Analysen ble gjort ved hjelp av KI).

Mange av kommentarene handler om:

 • At de har engasjert barn og unge gjennom fysiske og andre inkluderende aktiviteter, hvor de også har lagt vekt på økonomisk tilgjengelighet.
 • At de har sørget for bærekraftige praksiser knyttet til ressursbruk, inkludert anskaffelser og bruk og gjenbruk av materialer og utstyr.

Videre ser vi ut ifra kommentarene at prosjektene har bidratt til enda flere bærekraftstiltak enn hva de planla da de skrev søknaden. Det er spesielt tiltak som «Bidrar til å styrke samarbeidet mellom organisasjoner og det offentlige i lokalsamfunnet» som har økt sammenliknet med hva mottakerne oppga da de fylte ut søknaden.

Planlagte bærekraftstiltak i prosjektene vi støtter

Her ser du hvilke av FNs bærekraftsmål de 3.395 organisasjonene som fikk støtte i 2023 planlegger å bidra til når de gjennomfører prosjektene. (Søkerne kunne krysse av for flere mål samtidig):

 • Innenfor dette bærekraftsmålet støtter stiftelsen blant annet tiltak som bidrar til økt fysisk aktivitet. 41% av prosjektene som fikk tildeling i 2023, det vil si 1.377 mottakere, svarer at de bidrar til økt fysisk aktivitet blant barn og unge.
 • 22% av prosjektene som fikk tildeling i 2023, svarer at de jobber for å redusere skjevfordeling mellom kjønnene.
 • Jobber for at flere fullfører videregående skole: 9% av prosjektene som fikk tildeling i 2023.
 • Sørger for at flere kan delta uavhengig av økonomi: 66% av mottakerne i 2023 svarte at prosjektet de har fått støtte til skal bidra til dette.
 • Bidrar til universell utforming: 14% av prosjektene.
 • Ivaretar kulturminner: 12% prosent av mottakerne i 2023 svarte at prosjektet de har fått støtte til skal bidra.
 • Gir flere tilgang til lavterskel tur-, gange og aktivitetsområder: 26% eller 892 av prosjektene i 2023.
 • Bidrar til urbant landbruk: 3% av prosjektene som mottok støtte i 2023 bidrar til urbant landbruk.
 • Sørger for god avfallshåndtering og gjenvinning: 43 %
 • Reduserer matsvinn og forbruk: 9%
 • Gjenbruk og reparasjon av utstyr: 22%
 • Gjenbruk og merbruk av arealer og bygninger: 26%
 • Velger bærekraftige materialer: 39%
 • Sørger for at lokaliseringen av tiltaket er bærekraftig: 27%
 • Gjør energibesparende tiltak: 19% av prosjektene som mottok støtte i 2023 gjør energibesparende tiltak i prosjektet. Blant disse er Gjelleråsen IF som fikk støtte til jordvarme som energikilde på fotballfeltet.
 • Rydder søppel på land og/eller i sjøen: 11% eller 371 av mottakerne i 2023 svarte at de bidrar til å rydde søppel til havs eller på land.
 • Gjør tiltak for truet natur og/eller bevarer områder som er viktige for naturmangfold: 5%
 • Gjør restaureringstiltak i naturen: 4%
 • Forhindrer/reduserer utslipp av mikroplast: 5%
 • Bygger sti etter bærekraftprinsippet: 5%
 • Tar vare på pollinerende insekter: 5%
 • Jobber for økt deltakelse i demokratiet: 13%, eller 440 prosjekter som mottok støtte i 2023, sier de bidrar til målet om økt deltakelse i demokratiet.
 • Bidrar til å styrke samarbeidet mellom organisasjoner og det offentlige i lokalsamfunnet: 53%, eller 1.799 tiltak bidrar til styrket samarbeid lokalt.


Fordeling på bærekraftsmål

Figuren viser hvilke av FNs bærekraftsmål organisasjonene som ble innvilget støtte i 2023 planlegger å bidra til når de gjennomfører prosjektene. Figuren er hentet fra stiftelsens årsrapport for 2023

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?