Krav til dokumentasjon i sluttrapporten

Kravet til dokumentasjon avhenger av størrelsen på tildelingsbeløpet. Her får du mer informasjon om hvilken dokumentasjon vi krever.

Sparebankstiftelsen DNB deler ut betydelige midler hvert år. Vi er opptatt av at midlene skal brukes som avtalt, og ønsker derfor dokumentasjon på dette som en del av sluttrapporten.

Under ser du hvilken type dokumentasjon som er tilfredsstillende ut ifra størrelsen på det tildelte beløpet.

Tildelinger på 50.000 kroner eller mindre

Du må legge ved kvitteringer/fakturaer som viser hva pengene er brukt til i sluttrapporten.

Fra 50.001 til 500.000 kroner

Du skal legge ved et prosjektregnskap i sluttrapporten. Dette skal vise at pengene er brukt i henhold til tildelingsbrevet eller godkjent omdisponering. Prosjektregnskapet skal være godkjent og signert av kontaktpersonen for søknaden sammen med en annen tillitsperson i søkerorganisasjonen.
I tillegg skal du legge ved kvitteringer/fakturaer.

Fra 500.001 til 1.999.999 kroner

Du skal legge ved et prosjektregnskap i sluttrapporten. Regnskapet skal vise at pengene er brukt i henhold til tildelingsbrevet eller godkjent omdisponering.

En ekstern autorisert regnskapsfører eller revisor må gi en uttalelse om prosjektregnskapet i samsvar med revisjonsstandard ‘ISRS 4400 Avtalte kontrollhandlinger‘, eller tilsvarende for autoriserte regnskapsførere.

Dette betyr at revisor eller autorisert regnskapsfører skal kontrollere deler av prosjektregnskapet ved å gjøre stikkprøver av bilag som til sammen utgjør 50 prosent av de totale kostnadene i prosjektregnskapet, etter følgende kriterier:

  • Finnes bilagene, og er de korrekt ført i prosjektregnskapet?
  • Gjelder alle utgiftene aktiviteter i perioden hvor tiltaket er gjennomført?
  • Er det noen av kostnadene som skiller seg ut og ikke har noe med tildelingen å gjøre, enten i størrelse eller type eller som ikke fremstår som gyldige og naturlige?
  • Er det store avvik mellom budsjettet og regnskapet? (Større enn 40% på en post). Dersom tildelingsbeløpet er redusert i forhold til omsøkt beløp skal dette tas i betraktning.

En uttalelse skal legges ved sluttrapporten fra en ekstern autorisert regnskapsfører eller en ekstern revisor, i henhold til følgende mal:

Pdf-fil:

Word doc:

Fra og med 2 millioner kroner

Du skal legge ved et prosjektregnskap i sluttrapporten. Regnskapet skal vise at pengene er brukt i henhold til tildelingsbrevet eller godkjent omdisponering.

En ekstern revisor skal foreta en revisjon av regnskapet i henhold til revisjonsstandard ISA 805.

Det reviderte regnskapet skal legges ved sluttrapporten.

Dokumentasjon av bruktkjøp

For å dokumentere bruktkjøp via Finn.no eller tilsvarende portaler, kan det sendes skjermbilde av annonsen i tillegg til kopi av bankbilag for overføring av kjøpesummen eller skjermbilde av Vipps, som viser sum, beskrivelse av kjøpet og mottaker. Dersom prisen forhandles, kan dere legge til dokumentasjon som viser den nye prisen.

Ved større innkjøp vil det normalt inngås en kjøpekontrakt. Da kan denne vedlegges i tillegg til betalingsdokumentasjon. Se gjerne Forbrukerrådets løsninger for dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?