Strategi

Her kan du lese stiftelsens strategi. Du finner nedlastbar versjon nederst på siden.

(Vedtatt av styret 16. november 2022)

Formål

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse med to formål:

 • Være en langsiktig eier i DNB. Stiftelsens grunnkapital er 130 millioner aksjer i DNB.
 • Bruke av overskuddet til allmennyttige formål.

Stiftelsen viderefører sparebanktradisjonene, ved å bruke overskudd fra bankvirksomheten til beste for samfunnet. For å gjenspeile hvor stiftelsens kapital ble bygget opp, skal minst 75 % av midlene brukes i områdene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt i Ringsaker kommune. Stiftelsen støtter også tiltak av nasjonal betydning over hele landet.

”Vi utløser gode krefter” er Sparebankstiftelsen DNBs visjon. Stiftelsen støtter tiltak som skaper fellesskap, utløser frivillighet, utvikler ferdigheter, bygger forståelse og fremmer forbilder. Sparebankstiftelsen DNB støtter tiltak som kommer hele befolkningen til gode, med hovedvekt på barn og unge voksne. 

Sparebankstiftelsen DNB er langsiktig og åpen. Stiftelsen tildeler og forvalter sine midler langsiktig og med hensyn til kommende generasjoner. Stiftelsen er åpen for nye initiativer og for selv å ta initiativer for å møte behov. Stiftelsen er åpen om egne tildelinger og disposisjoner.

Stiftelsen støtter frivillig sektor, og bidrar til andre samfunnsnyttige tiltak som ellers vanskelig lar seg realisere. Stiftelsen skal være en støttespiller og pådriver for andres aktivitet og engasjement, men kan også gjennomføre aktiviteter og prosjekter i egen regi. Stiftelsen foretar investeringer som bidrar til å realisere formålet, og gjør disse tilgjengelige for allmennheten gjennom utlån.

Stiftelsens utbytte fra DNB og realavkastning på finanskapitalen skal over tid brukes til formålet, men slik at det gir en langsiktig stabilitet i stiftelsens tildelinger.

Allmennyttig virksomhet

Stiftelsen arbeider innenfor følgende formålsområder:

 • Idrett og lek, fordi fysisk aktivitet fra ung alder er viktig for livskvalitet og helse.
 • Kunst og kultur, fordi kunst- og kulturopplevelser, og å selv kunne uttrykke seg kreativt, er viktig for identitet og egen utvikling.
 • Natur og friluftsliv, fordi naturen er grunnlag for liv og en kilde til rekreasjon og læring.
 • Nærmiljø og kulturarv, fordi forståelse for sammenhengen mellom fortid, nåtid og fremtid bidrar til respekt for de ressursene som ligger i hver enkelt og i samfunnet.

Stiftelsen er åpen for å satse på nye områder når dette er riktig for formålsrealiseringen. Stiftelsen ønsker å løfte viktige områder, bidra til samarbeid og dele kunnskap.

I formålsaktivitetene skal stiftelsen:

 • Ta hensyn til FNs bærekraftmål, både de økonomiske, sosiale og miljømessige.
 • Oppfordre til ansvarlig forbruk, reparasjon og ombruk.
 • Søke informasjon om konsekvenser av aktivitetene som støttes for å gjøre mest mulig bærekraftige tildelinger og investeringer.

Stiftelsens kommunikasjon skal:

 • Gjøre flest mulig kjent med muligheten til å søke om midler og gi veiledning i søkeprosessen, for å få flere gode søknader.
 • Synliggjøre tildelingene og investeringene som gjøres, for å inspirere flere gode krefter.
 • Øke kunnskapen om pengeutdelende stiftelsers egenart og samfunnsbidrag, for å øke forståelsen for at stiftelsen er en uavhengig bidragsyter – og noe annet enn offentlige midler og kommersiell sponsorvirksomhet.

Styret behandler årlig retningslinjer for tildelinger. Retningslinjer for formålsinvesteringer fastsettes av styret, og revideres ved behov.

Innenfor formålsområdene prioriterer stiftelsen følgende:

Idrett og lek

1. Skape mangfoldige arenaer for idrett og aktivitet

Stiftelsen bidrar til utstyr og anlegg for aktivitet. Det legges vekt på å ta vare på eksisterende anlegg og utvikle nye idrettsanlegg som er allsidige, inkluderende og bærekraftige.

2. Utvikle idrettsaktiviteter og -talenter

Stiftelsen bidrar til å skape en bredde av aktiviteter, drive talentutvikling, samt bygge kompetanse og samhandling i idretten.

Kunst og kultur

1. Gjøre kunst og kultur tilgjengelig

Stiftelsen bidrar til kulturell infrastruktur og møteplasser, og til å gjøre kultur tilgjengelig gjennom kjøp og utlån av kunst og instrumenter.

2. Utvikle kunstglede

Stiftelsen bidrar til kulturopplevelser og deltagelse i skapende aktiviteter.

3. Fremme kunstnerisk utvikling

Stiftelsen bidrar til talentutvikling, kunstneriske utviklingsprosjekter og tiltak for samspill mellom lokalt kulturliv og profesjonelle miljøer.

Natur og friluftsliv

1. Øke interessen for friluftsliv

Stiftelsen bidrar til tilrettelegging av naturområder, og til aktiviteter og utstyr for naturopplevelser.

2. Fremme naturkunnskap

Stiftelsen bidrar til læring om og bærekraftig bruk av naturen, også som undervisningsarena.

3. Styrke naturvern og klimavett

Stiftelsen bidrar til engasjement, kunnskap og handling for å løse viktige miljøutfordringer.

Nærmiljø og kulturarv

1. Verne om demokratiske verdier

Stiftelsen bidrar til å engasjere ungdom i demokratisk medborgerskap og bruk av ytringsfriheten.

2. Videreføre tradisjoner og styrke historieformidlingen

Stiftelsen bidrar til kunnskap om historie og kulturarv, som styrker identitet og viderefører verdier.

3. Utvikle gode nabolag og åpne møteplasser

Stiftelsen bidrar til stedsutvikling som skaper inkluderende arenaer og liv i bygg og uterom.

4. Øke utsatte barn og unges livsmestring

Stiftelsen bidrar til tiltak som gir håp og mestringstro for å hindre utenforskap.

Eierskap og finans

Eierskapet i DNB

Stiftelsen er en stabil og langsiktig eier i DNB. Aksjene som utgjør stiftelsens grunnkapital skal ikke selges. Stiftelsen kan velge å være med på fremtidige emisjoner i DNB.

Stiftelsen ønsker at DNB opprettholder sin viktige rolle i utviklingen av det norske samfunnet. For å sikre stabile inntekter til den allmennyttige virksomheten, ønsker stiftelsen at DNB drives med lav risiko, god lønnsomhet og høyt utbytte. Stiftelsen vil ta posisjoner i DNBs styrende organer som står i forhold til eierskapet, og som ellers er hensiktsmessige i forhold til stiftelsens mål.

Finansporteføljen

Stiftelsen skal ha en finansportefølje som sikrer stiftelsens uavhengighet og at den allmennyttige virksomheten kan drives på et høyt nivå – også uten utbytte fra DNB. Finansforvaltningen skal innrettes forsvarlig. Stiftelsens investeringer skal ta hensyn til miljø og sosial bærekraft, og være i tråd med Oljefondets etiske retningslinjer. Styret behandler årlig retningslinjer for finansforvaltningen.

Nedlastbar versjon av strategien

Her finner du strategien i pdf-format:

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?