Strategi

Sparebankstiftelsen DNB bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som skaper møteplasser for tilhørighet, utløser dugnad og medvirkning, fremmer mestring og læring og utvikler rollemodeller.

(Vedtatt av styret 20.03.2019)

Formål, visjon og verdier

Formål

Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig og allmennyttig stiftelse med to hovedformål:

 • Være en langsiktig eier i DNB. Stiftelsens grunnkapital består av 130 millioner aksjer i DNB.
 • Bruke av overskuddet til allmennyttige formål. Stiftelsen skal videreføre sparebank­tradisjonene gjennom støtte til tiltak til beste for det norske samfunnet. For å gjenspeile hvor kapitalen er bygget opp, prioriteres tiltak i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, samt i Ringsaker kommune.

Visjon

”Vi utløser gode krefter” er Sparebankstiftelsen DNBs visjon.

Mål

Sparebankstiftelsen DNB bidrar til et bedre samfunn ved å støtte tiltak som:

 • Skaper møteplasser for tilhørighet (fellesskap)
 • Utløser dugnad og medvirkning (frivillighet)
 • Fremmer mestring og læring (ferdigheter)
 • Utvikler rollemodeller (forbilder)

Formålsområder

Stiftelsen prioriterer meningsfylte aktiviteter for barn og unge innenfor følgende formålsområder:

 • Kunst og kultur
 • Nærmiljø og kulturarv
 • Natur og friluftsliv
 • Idrett og lek

Innenfor disse områdene er stiftelsens hovedmålgruppe barn og unge opp til ca 25 år.  Dette er ikke til hinder for å støtte tiltak som kommer hele befolkningen til gode.

Sparebankstiftelsen DNB ønsker å bidra til et samfunn med aktive og ansvarsbevisste mennesker. Det er viktig med arenaer som gir tilknytning og tilhørighet, også for å hindre at mennesker faller utenfor. Derfor velger stiftelsen å satse innen viktige fellesområder – og på tiltak som skaper deltakelse og engasjement.

Verdier

Sparebankstiftelsen DNB opptrer uavhengig, langsiktig og åpent.

Stiftelsen kan samarbeide med andre, men opptrer alltid uavhengig i alle tildelinger og innkjøp.

Stiftelsen er en langsiktig eier i DNB, og forvalter sine verdier slik at stiftelsen sikres en langsiktig rolle i det norske samfunnet.

Stiftelsen er åpen om sine disposisjoner.

Virksomhet

Sparebankstiftelsen DNB viderefører spare­bank­tradisjonene gjennom tildelinger til og investeringer i allmennyttig virksomhet. Stiftelsens grunnkapital er 130 millioner aksjer i DNB.

Tildelinger

Stiftelsen støtter lokale tiltak i det opprinnelige hjemmeområdet for Sparebanken NOR, samt tiltak av nasjonal betydning over hele landet.

Lokale tildelinger skjer på bakgrunn av innsendte søknader. Det skal legges særlig vekt på at tildelingen utløser egeninnsats og lokalt engasjement.

Øvrige tildelinger behandles fortløpende. Dette gjelder søknader fra landsomfattende organisasjoner, samt museer, kunstnerhjem, kulturminner og jubileer (byer, kunstnere og organisasjoner) av nasjonal betydning. Pilotprosjekter, egeninitierte prosjekter, prioriterte satsinger, talentutvikling og tildelinger knyttet til allmennyttige investeringer kan også behandles utenom de lokale søknadsrundene.

Over tid skal minst 75 % av stiftelsens tildelinger og investeringer gå til stiftelsens geografiske kjerneområde – fylkene Østfold, Oslo, Akershus, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark, og Ringsaker kommune i Hedmark.

Tildelinger av midler gjøres av styret etter innstilling fra administrasjonen. Det utarbeides en årlig oversikt over tildelinger, fordelt på kategorier, fylker og formål.

Stiftelsen gir ikke midler til offentlige kjerneoppgaver, privatpersoner, næringsvirksomhet eller religiøse og partipolitiske tiltak. Stiftelsen kan gi midlertidig driftsstøtte til kortvarige utviklingsprosjekter og til tiltak som øker kvaliteten i prosjektet, men gir ikke støtte til ordinær drift.

Tildelinger fra stiftelsen vil normalt inngå i finansieringen sammen med organisasjonens egne midler og tildelinger fra andre. Et prosjekt skal søke på andre etablerte støtteordninger der det er relevant. Stiftelsen kan fullfinansiere prosjekter, men prioriterer da tiltak som utløser betydelig dugnadsinnsats i gjennomføringen eller senere bruk.

I tillegg til å gi økonomisk støtte kan stiftelsen også bidra gjennom ikke-økonomiske virkemidler, som rådgivning og ved å være en katalysator mellom ulike aktører på området.

For å bidra til å utvikle nye løsninger på viktige samfunnsutfordringer, kan det gis støtte til sosiale entreprenører også på områder som ellers faller utenfor de prioriterte formålene.

Allmennyttige investeringer

Stiftelsen realiserer sitt formål også gjennom allmennyttige investeringer. Dette er eiendeler som eies av stiftelsen, men som brukes til allmennyttig virksomhet – enten ved utlån til eksterne eller i stiftelsens egen regi.

Allmennyttige anskaffelser besluttes av styret, eller av datterselskap som har en investerings­ramme i sitt budsjett.

Stiftelsen er åpne for allmennyttige investeringer på alle formålsområder. Investeringer i kunst og musikkinstrumenter ivaretas gjennom datterselskapene Dextra Artes og Dextra Musica.

Stiftelsen skal ha tilstrekkelig kompetanse til å håndtere investeringene. Det skal være kontrollrutiner, vedlikeholdsprogram og hensiktsmessige forsikrings­dekninger der dette er relevant. Når investeringen stilles til disposisjon for andre, skal det inngås en avtale som sikrer at verdiene ikke forringes og at investeringen kommer allmennheten til gode.

Allmennyttige investeringer kan avhendes dersom forutsetningene for anskaffelsen er vesentlig endret, eller for å skaffe finansiering for tilsvarende nyinnkjøp. Beslutning om dette fattes av styret. Dette gjelder også for beslutninger om å overføre eierskapet til andre.

Egne aktiviteter

Stiftelsen jobber i all hovedsak gjennom andre, men gjennomfører også noen aktiviteter og prosjekter i egen regi. Stiftelsen skal være åpen for slike forsøk og unntak.

Verdens Kuleste Dag
Verdens Kuleste Dag er stiftelsens årlige arrangement der barn og unge blir introdusert for et mangfold av fritidsaktiviteter. Målet for arrangementet er å gi publikum en opplevelsesrik dag, skape økt interesse for aktivitetene og gi inspirasjon til organisasjonene som deltar. Det åpnes også for å arrangere Verdens Kuleste Dag i andre byer i stiftelsens kjerneområde.

Nye tiltak

Stiftelsen har historisk vist evne og vilje til å satse på nye områder. En vedtatt strategi skal ikke være til hinder for å gå inn i nye prosjekter, når dette vurderes å være riktig for å realisere stiftelsens formål.

Et slikt eksempel er stiftelsens medvirkning til å etablere Amediastiftelsen og kjøpe Amedia, med formål å sikre et langsiktig eierskap til norske lokalaviser – og dermed bidra til at avisene ivaretar sin oppgave som nyhetsformidler og felles arena for lokalmiljøet.

Stiftelsen skal beholde evnen til langsiktighet og tålmodighet. Når det økonomiske handlings­rommet øker, er det viktigere å gå for de riktige prosjektene enn at aktiviteten øker raskt.

Kunst og kultur

Kunst og kultur inspirerer, inkluderer og skaper forståelse om oss selv og omverden, samtidig som det gir opplevelser og mening i hverdagen. Kunst og kultur gjenspeiler vårt kulturelle og sosiale fellesskap og skaper identitet. Deltakelse i kunst- og kulturlivet bidrar til å utvikle kreativitet og opplevelse av tilhørighet og felleskap. Derfor prioriterer Sparebankstiftelsen DNB:

 • Å gjøre kunst og kultur av høy kvalitet tilgjengelig
 • Støtte til utøvende og skapende kunstmiljøer
 • Formidlingstiltak som øker interessen for kunst og kultur
 • At flere barn og unge deltar i kulturaktiviteter

Gjøre kunst tilgjengelig

Kunstsamlingen
Sparebankstiftelsen DNB investerer i billedkunst gjennom datterselskapet Dextra Artes. Innkjøpene gjøres i samarbeid med norske kunstmuseer, der verkene deponeres og gjøres tilgjengelig for allmennheten.

Kunstinvesteringene skal prioritere vesentlige kunstnere og verk som i liten grad er offentlig tilgjengelig i Norge, og som kompletterer og utfyller museenes eksisterende samlinger. Som en hovedregel kjøpes ikke samtidskunst, med unntak for eldre samtidskunst som har vært gjenstand for en kunsthistorisk vurdering. Innkjøpene skal fokusere på:

 • Internasjonale kunstnere med særlig betydning for norsk kunst.
 • Vesentlige norske og internasjonale kunstnere som er underrepresentert i norske museer, og som museene ikke selv makter å anskaffe.
 • Viktige enkeltarbeider av norske kunstnere fra 1800- og 1900-tallet.

Skulpturstopp
«Skulpturstopp» inviterer anerkjente kunstnere til å lage et kunstverk der kunstnerne selv bestemmer utforming og plassering (i samråd med kommunen). Det ferdige kunstverket gis som gave til vertskommunen.

Utøvende og skapende kunstmiljøer

Instrumentsamlingen
Sparebankstiftelsen DNB investerer i instrumenter gjennom datterselskapet Dextra Musica, som har bygget opp en av verdens fineste samlinger av strykeinstrumenter. Instrumentene lånes ut til ledende norske musikere og bidrar dermed til å øke kvaliteten på norsk musikkliv.

Samlingen er fordelt på historiske instrumenter av topp internasjonal klasse, instrumenter laget av noen av de fremste makerne i verden i dag og folkemusikkinstrumenter som formidler norsk instrumenthistorie. Samlingen består av 125 instrumenter og er i ferd med å nå det antall instrumenter som er hensiktsmessig. Det legges opp til at samlingen er sluttført innen 2022.

Kunstnerisk utvikling
Stiftelsen bidrar til at høyt kvalifiserte musikere, ensembler og orkestre kan utvikle sin kunstneriske kvalitet. Støtte kan gis til kunstnerisk utvikling for etablerte musikere innen klassisk musikk, tiltak for norske orkestre og ensembler, utvikling av konsertprogrammer med høy kvalitet og forskning og utviklingsprosjekter

Dirigentløftet er et samarbeid mellom Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB, med sikte på å heve nivået, bidra til økte karrieremuligheter for norske dirigenter og bidra til å gjøre Norge til en dirigentnasjon.

Ny kunst
Sparebankstiftelsen DNB bidrar til å øke kunstmuseenes kapasitet til å løfte samtidskunsten, ved å støtte infrastruktur, innkjøp, kunstproduksjon og visning. «Kunsten i dag» inngår som en del av dette – en satsing der en norsk kunstinstitusjon etter søknad får et særskilt tilskudd som går over tre år, med stor kunstnerisk frihet for mottakeren. Stiftelsen skal videre være en katalysator for samarbeid mellom norske aktører, og bidra til utveksling mellom utenlandske og norske kunstmiljøer.

Formidling

Opplevelsen og interessen for billedkunst, musikk, litteratur og scenekunst forsterkes gjennom kunnskap. Stiftelsen vil legge til rette for at kunst og kultur når ut til flere, gjennom å støtte nyskapende formidlingstiltak og bidra til publikumsutvikling. Der det er formålstjenlig, kan støtte også gis til presentasjon av norsk kunst i utlandet

Barn og unge deltar

Stiftelsen ønsker å bidra til at alle barn og unge kan delta i kulturaktiviteter, og derigjennom også sikre rekruttering til fremtidens utøvende og skapende kunstmiljøer.

Stiftelsen bidrar til å utvikle og fremme talenter på alle nivåer. Støtte kan gis til kulturskoler og andre institusjoner i alle sjangre. Utlån av gode studentinstrumenter inngår i talentsatsingen på musikkområdet.

Nærmiljø og kulturarv

Nærmiljø og kulturarv er viktig for bærekraft, fellesskapsfølelse og identitet. I nærmiljøene og gjennom kulturarven skapes arenaer for tilhørighet, deltakelse og frivillighet. Barn og unge trenger å høre til og forstå sammenhengene mellom fortid, nåtid og fremtid. Derfor prioriterer Sparebankstiftelsen DNB:

 • Historieformidling og videreføring av tradisjoner ved at flere opplever og bidrar til kulturarven
 • Stedsutvikling som skaper gode møteplasser og aktive nærmiljøer
 • Arenaer som bidrar til livsmestring og deltakelse for barn og unge
 • Ungdoms deltakelse i demokratiet

Historie og tradisjoner

Stiftelsen bidrar til kunnskap om vår historie og kulturarv og til overføring av kompetanse mellom generasjoner. Stiftelsen støtter tiltak som ivaretar håndverkstradisjoner, gir unge ferdigheter og utvikler talenter som fremtidige kulturbærere.

Stiftelsen kan investere i viktig kulturarv som er viktig for å formidle historien, slik foto­samlingen (deponert i Teknisk Museum) og kartsamlingen (deponert i Nasjonalbiblioteket) er eksempler på.

Stedsutvikling

Gode møtesteder i nærmiljøet er viktig for livskvalitet og inkludering, og er viktige arenaer for frivillighet og engasjement. Stiftelsen støtter prosjekter som kan være en katalysator for stedsutvikling. Det legges vekt på å bidra til nytt liv i gamle bygg og tomme områder, støtte prosjekter i en tidlig fase og fremme samarbeid mellom ulike grupper i lokalsamfunnet.

Stiftelsen kan investere i kulturminner eller andre arenaer som kan bli møteplasser og identitetsbærere i sine lokalsamfunn. Stiftelsen bidrar også til å ivareta og utvikle viktige kunstnerhjem.

Arenaer for tilhørighet

For å hindre at barn og unge faller utenfor støtter stiftelsen arenaer som skaper tilhørighet gjennom deltagelse i kultur, idrett og friluftsliv. Stiftelsen ønsker å bidra til at alle barn og unge har en meningsfylt fritid, gjennom å stimulere til samarbeid mellom sektorer og interessegrupper i lokalsamfunnet og styrke frivillighetens rolle.

Stiftelsen bidrar til skolefrafallsprosjekter og annet arbeid som prøver ut nye måter å skape en skolehverdag som inkluderer flere.

Deltakelse i demokratiet

Som del av den immaterielle kulturarven støtter stiftelsen prosjekter som bidrar til å bevisstgjøre og engasjere ungdom i demokrati og ytringsfrihet. Stiftelsen bidrar til tiltak som inspirerer unge til samfunnsengasjement, kritisk tenkning og medvirkning i den offentlige samtalen. Prosjektene skal sikre medvirkning av barn og unge, og også gi stiftelsen bedre kjennskap til målgruppen.

Sentralen

Sentralen er stiftelsens hus for kulturprodusenter og sosiale entreprenører. Huset eies av datterselskapet Øvre Slottsgate 3 og drives av datterselskapet Sentralen Oslo as. Sentralen skal legge til rette for et miljø hvor ideer fødes, formes og formidles. Tilbud til barn og unge skal utgjøre en betydelig del av aktiviteten. Sentralen skal satse på ungt talent gjennom et miljø som stimulerer skaperkraft og formidler kunnskap, og bidra til å tette gapet mellom spiss og bredde, mellom produsenter og publikum, og mellom ulike miljøer.

Natur og friluftsliv

Alle kan føle tilhørighet til naturen, og for de fleste i Norge er naturen lett tilgjengelig for friluftsliv og gode opplevelser. Gjennom å bruke og oppleve naturen rundt oss, vil også flere ønske å ta vare på den. Derfor prioriterer Sparebankstiftelsen DNB å:

 • Øke interessen for friluftsliv og få flere ut på tur
 • Styrke naturkunnskapen og inspirere til nysgjerrighet
 • Stimulere hver enkelt til å ta vare på naturen

Flere ut på tur

For å legge til rette for friluftsliv og opplevelser i naturen, støtter stiftelsen tiltak som gjør naturområder tilgjengelig. Dette kan være opparbeiding og merking av stier, etablere og vedlikeholde Nasjonale turstier, turisthytter og kystledhytter, tilrettelegging for friluftsbad, samt andre tiltak som innebærer å få flere ut i naturen.

Stiftelsen kan investere i naturområder for å sikre disse for allmennheten, for eksempel sikre og merke friområder eller kyststier. Slike eiendommer kan deponeres hos vertskommunen, mot krav om vedlikehold.

Styrke kunnskapen om naturen

Stiftelsen støtter formidlingsarenaer for naturkunnskap og -vitenskap, som vitensentre og naturvitenskaplige museer. Dette kan skje gjennom støtte til å fornye formidlingsopplegg og utstillinger, der det legges særlig vekt på at kunnskap gjøres tilgjengelig og nyttig for barn og unge.

Ta vare på naturen

Stiftelsen støtter skjøtsel av natur og kulturlandskap, ivaretakelse av artsmangfoldet, tiltak mot forsøpling, opprydning i strandlinjen og på sjøbunnen, og andre tiltak som gjør at flere ønsker å ivareta naturen.

Oslofjorden

Oslofjorden utmerker seg ved å være en felles identitet for det meste av stiftelsens område. Stiftelsen bygger derfor opp et større program som kan sette ulike prosjekter i Oslofjorden inn i en større sammenheng.

Idrett og lek

Idrett er den største fritidsaktiviteten og fellesskapsarenaen for barn og unge. Å være i regelmessig bevegelse fra tidlig alder øker sjansene for at dette fortsetter livet ut. Det skaper et friskere samfunn og gjør hver enkelt bedre rustet til å møte alle faser av livet. Derfor prioriterer Sparebankstiftelsen DNB å:

 • Bidra til idrett for alle, også ved å utvikle ledere og trenere
 • Legge til rette for egenorganiserte aktiviteter
 • Støtte talentutvikling

Idrett for alle

Mer enn 9 av 10 norske barn er innom idretten i løpet av oppveksten, men mange faller fra gjennom tenårene. Det er et mål at flere deltar i fysisk aktivitet over en lengre periode. Stiftelsen støtter utstyr og tilrettelegging som gjør at flere kan være med i organisert idrett.

Idretten er en viktig arena for personlig mestring, sunn konkurranse og sosialt fellesskap. Stiftelsen støtter kompetanseøkende tiltak for trenere og andre ledere, som kan bidra til bedre tilbud, mindre frafall og bedre rammer for frivillig engasjement.

Stiftelsen gir breddetildelinger til særforbund og andre landsomfattende organisasjoner for å øke utbredelsen og deltakelsen i ulike idretter og aktiviteter.

Stiftelsen støtter tiltak som tar i bruk klubbhus og idrettsanlegg som møteplass for sosialt fellesskap. Stiftelsen kan investere i uteareal eller eksisterende lokaler for å sikre muligheter for fysisk aktivitet.

Egenorganisert aktivitet

Ikke alle finner seg til rette i den organiserte idretten, og egenorganiserte aktiviteter når mange av disse. Stiftelsen støtter arenaer for egenorganisert fysisk aktivitet, herunder nærmiljøanlegg i byrom og parker.

Stiftelsen støtter også utlånsutstyr og opplæring av aktivitører, og ønsker å bistå i prosjekter der ungdommer selv eier ideene, planleggingen og gjennomføringen.

Talentutvikling

Toppidrett er en viktig faktor for høy deltakelse og engasjement i norsk idrett. Toppidrettsutøvere er forbilder, skaper oppmerksomhet og bidrar til felles opplevelser og stolthet. Å utvikle ferdigheter og lykkes i en idrett er også viktig både for personlig mestring og sosialt fellesskap. Flere bør få muligheten til å teste sitt potensial innen en idrett.

Stiftelsen støtter utvikling av idrettstalenter, med vekt på idretter som selv har begrensede økonomiske ressurser. For å bidra til samarbeid på tvers av idrettsgrener og særforbund, støtter stiftelsen også felles initiativer for talentutvikling og kompetanse­oppbygging, slik som Olympiatoppen og Norges Idrettshøyskole.

Eierskap og finans

Eierskapet i DNB

Stiftelsen er en stabil og langsiktig eier i DNB. De aksjene som utgjør stiftelsens grunnkapital skal ikke selges. Stiftelsen kan velge å være med på eventuelle fremtidige emisjoner i DNB. Stiftelsen vil ta posisjoner i DNBs styrende organer som står i forhold til eierskapet, og som ellers er hensiktsmessige i forhold til stiftelsens mål.

Eierskapet følges opp gjennom et aktivt engasjement, der det stilles tydelige krav til bankens virksomhet:

Eierskapet bygger på at DNB fortsetter å være landets viktigste finans­konsern og opprettholder sin aktive rolle i utviklingen av det norske samfunn.
Stiftelsen ønsker stabile inntekter til den allmennyttige virksomheten, og ønsker at DNB skal drives med god lønnsomhet og lav risiko – og med fokus på løpende utbytteutbetalinger.

Stiftelsen benytter generalforsamlingen til å kommentere aktuelle saker. Stiftelsen deltar på vesentlige aksjonær- og analytiker­samlinger i regi av DNB, herunder kapitalmarkedsdag og kvartalsvise regnskaps­presentasjoner.

Stiftelsens administrasjon har løpende kontakt med bankens ledelse om aktuelle temaer. Hvert år avholdes en DNB-dag der stiftelsens styre og administrasjon møter DNBs konsernledelse for å drøfte aktuelle samarbeidstemaer. Stiftelsen gjennomfører de analyser som vurderes formålstjenlig for å ivareta et kompetent eierskap. Styret i stiftelsen får tilsendt jevnlige rapporter over resultatutviklingen i DNB.

Finansporteføljen

Stiftelsens finansportefølje bygges opp til et nivå som sikrer at stiftelsen kan drive sin virksomhet videre på et visst nivå – også uten utbytte fra DNB-aksjene. Et slikt nivå vil sikre stiftelsens langsiktige eksistens uavhengig av DNB-eierskapet. Finansporteføljen bygges opp ved egen vekst og tilførsel av deler av utbyttemidlene fra DNB. Det er imidlertid viktig at dette ikke blir en begrensning for å kunne ta store løft når det kan være aktuelt.

Finansforvaltningen skal innrettes på en forsvarlig måte. Finansplasseringene skal sikre en tilfredsstillende avkastning og gjøre stiftelsen i stand til å møte sine fremtidige forpliktelser knyttet til samfunnsnyttige aktiviteter.

Finansporteføljen består av en renteportefølje og en aksjeportefølje. Sammensetningen av finansporteføljen bestemmes ut fra hensynet til stiftelsens behov for likviditet og en hensiktsmessig sammensetning av aksjer og obligasjoner ut fra avkastning og risiko. Konkrete retningslinjer for porteføljens sammensetning, grenser for avvik og rutiner for rebalansering fastsettes av styret gjennom egne årlige vedtak. 

Stiftelsen legger til grunn de samme etiske retningslinjer for sine investeringer som Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet), og knytter også investeringene opp mot FNs Global Compact. Det gjennomføres en årlig screening av porteføljen av en ekstern og uavhengig rådgiver.

Kommunikasjon

Kommunikasjonen skal understøtte stiftelsens formål, verdier og strategi.

Verdiene åpen, langsiktig og uavhengig skal prege stiftelsens kommunikasjon:

 • Stiftelsen skal være åpen om virksomhet og disposisjoner, slik at omgivelsene har nødvendig tillit til stiftelsen. Det skal være lett å komme i kontakt med stiftelsen for spørsmål eller innspill.
 • Stiftelsen skal bygge sitt omdømme over tid, som et langsiktig resultat av den samfunnsnyttige innsatsen.
 • Stiftelsen skal kunne delta som en uavhengig stemme i samfunnsdebatten på områder som er viktige for å realisere formålene.

Mål og målgrupper

De viktigste målgruppene for stiftelsens kommunikasjon er:

 • Potensielle lokale søkere i østlandsområdet
 • Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner
 • Organisasjoner og institusjoner innenfor satsingsområdene
 • Opinionen og myndighetene (de som fastsetter stiftelsens rammebetingelser)
 • Mottakere av tildelinger

Kommunikasjonen skal bidra til:

 • Flere gode, relevante søknader.
 • Godt omdømme. Støtte fra stiftelsen skal oppfattes som en anerkjennelse for mottakeren.
 • Økt kunnskap om pengeutdelende stiftelsers egenart og samfunnsbidrag.

Flere gode og relevante søknader

Potensielle søkere skal være kjent med muligheten til å søke om midler, og få god veiledning i søkeprosessen. Kriteriene for å søke støtte skal være tydelige og forståelige. Stiftelsen skal sørge for innsikt om søkernes kunnskap og behov for rettledning.

Stiftelsen ønsker en smidig og ubyråkratisk søknadsprosess og legger vekt på å stadig forbedre kommunikasjonen ut i fra tilbakemeldingene fra søkerne.

Gjennom å vise hva mottakere har fått til, menneskene bak prosjektene og betydningen av prosjektet for lokalmiljøet og samfunnet, ønsker stiftelsen å inspirere flere til å utvikle prosjekter og søke midler. Målgruppen skal inspireres og motiveres til å søke om støtte gjennom kampanjer i forbindelse med søknadsfristene.

Mottakere oppfordres til å synliggjøre sine prosjekter gjennom egne kanaler og i sine nettverk. Stiftelsen bidrar med plaketter og annet materiell for markering av tildelingen.

Godt omdømme

Etter hvert som stiftelsen blir større og aktiviteten øker, vil også omgivelsenes forventninger og krav til resultater bli høyere. Stiftelsen skal synliggjøre effekten og resultatet av tildelingene og investeringene som gjøres. At stiftelser nyter tillit og anerkjennelse er viktig også for mottakerne av tildelinger, og for at prosjektene lykkes.

Stiftelsen skal være en etterrettelig og tilgjengelig kilde i spørsmål som angår stiftelser og allmennyttig virksomhet. Ambisjonen er å være medienes foretrukne kilde i saker som gjelder sparebankstiftelser.

Øke kunnskapen om stiftelser

Sparebankstiftelsen DNB vil bidra til økt kunnskap om stiftelsers rolle og særpreg, slik at flere stiftelser skaper større endring og flere søker om midler fra stiftelser. I samarbeid med andre norske pengeutdelende stiftelser skal vi sørge for mer kunnskap og skape forståelse for arbeidet vi gjør.

Tydelig profil

Logo og design skal vise stiftelsens egenart. Designprogrammet brukes konsistent i alle kanaler, presentasjoner og markedsmateriale.

Prinsipper for åpenhet

Stiftelsen følger anbefalingen om åpenhet fra European Foundation Centers ‘Prinsipper for god praksis for stiftelser’, som innebærer at følgende informasjon offentliggjøres:

 • Bakgrunnen for opprettelsen av stiftelsen og presentasjon av virksomheten, vedtekter og strategier.
 • Informasjon om styringsstruktur og oversikt over styrende organer og ansatte.
 • Retningslinjer for søknader, samt brukervennlig informasjon om programmer og søknadsprosedyrer.
 • Oversikt over tildelinger, mottakere og beløp.
 • Evalueringer og informasjon om effekt og resultater.
 • Investeringsretningslinjer, investeringsstrategier og aktivaallokering.
 • Nøkkeltall og årsregnskap med uttalelse fra ekstern revisor.
 • Styrehonorarer og lønnsnivået for daglig leder.
 • Interne etikkregler og retningslinjer for å håndtere interessekonflikter.
 • Jevnlige spørreundersøkelser for å få tilbakemeldinger både fra de som har fått tildelt midler og de som har fått avslag.
 • Systemer for å innhente tilbakemeldinger fra publikum.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?