Åretak for barn og unge i Fredrikstad – fase 2

SEILSKUTEFORENINGEN ØST I VIKEN får 600000 kroner til bygging av skipsbåter til skoleklasser

Seilskuteforeningen Øst i Viken samarbeider med Isegran Fartøyvern, frivillige og skoler og byggingen av tre skipsbåter som skal ros av skoleklasser når de står ferdige. Underveis i byggingen får barn og unge lære om gamle håndverkstradisjoner.

Se søknaden

Beskrivelse av søkerorganisasjonen
Seilskuteforeningen Øst i Viken har følgende formål: «Fremme interesse for kystkultur, herunder tradisjonelle fartøyer og bygninger og annet, samt håndverkstradisjoner med tilsvarende sammenheng». Foreningen er eier av fullriggeren «Najaden” og jakta «Urda” som begge har sin hjemmehavn pa Isegran.

Innenfor hvilket av stiftelsens formålsområde søker du støtte?
Nærmiljø og kulturarv

Beskrivelse av tiltaket
Prosjektet er tilrettelagt for barn og unge slik at de kan være deltagende under selve byggeprosessen og i etterbruken av båtene. Det er et mål at de skal lære hvordan tradisjonelle båter blir bygget, samt å instruere de i enkelt sløydarbeid. Samtidig skal de oppleve praktisk læring i sjømannskap gjennom bruken av båtene.

Vi har to lærlinger tilknyttet prosjektet gjennom Isegran Fartøyvern.

Prosjektet har gjort avtaler om å løpende ta imot skoleklasser fra Fredrikstad og andre grupper av barn og unge i perioden 1. april 2022 til 1. juni 2023. Det er definert et eget program for formidling, læring og praktiske øvelser.

Båt nr. 1 og 2 er under bygging, og planlagt ferdigstilt sommer 2023. Båt nr. 3 ferdigstilles pr. 1. juni 2024.

Skipsbåt; en skipsbåt er en åpen klinkerbygget lettbåt som tradisjonelt ble benyttet som arbeids- og redningsbåt på seilskuter på 1700- og 1800-tallet. Båten har plass til et mannskap 9 – 10 hvorav 1 styrmann og 8-9 roere.

Hvor mange aktive brukere eller deltakere anslår dere vil benytte seg av tiltaket dere søker støtte til?
500

Hvilke aldersgrupper retter tiltaket seg primært mot?
Ungdom (13-19 år)

Vil dere benytte frivillig innsats eller dugnad for å få gjennomført tiltaket dere søker støtte til?
Ja

Anslå hvor mange timer frivillig innsats og dugnad som vil bli utført ved gjennomføringen av tiltaket
5 000

Innebærer tiltaket inngrep i naturen? (fysiske inngrep, lyd- og lysforurensing?)
Nei

Har dere tenkt på bærekraft når dere har planlagt tiltaket?
Ja

Fortell gjerne mer om hvordan dere vil jobbe med bærekraft i prosjektet
Prosjekt Åretak for barn og unge i Fredrikstad tar utgangspunkt i bygging og bruk av tradisjonelle skipsbåter i tre, hvorpå båten deretter skal brukes aktivt av målgruppen. Gjennom et unikt samarbeid med byens skoler, samt et utvalg lokale foreninger vil vi legge vekt på at prosjektet fremstår som bærekraftig mht alt fra materialvalg til bygging og deretter bruk. Prosjektet vil ha et ekstra fokus på å fremme budskapet «Tradisjonelt håndverk og lokal tradisjon møter folkehelse». Båtene vil drives frem pr. årer og seil.
Det er også lagt opp til et samarbeid med Fredrikstad kommune og tiltaket «Active Global City». Målet er å direkte engasjere flest mulig barn og unge (og voksne) til mer aktivitet i hverdagen.

Beskriv hvordan dere har tenkt å gjennomføre prosjektet
De tre skipsbåtene skal gjennomføres gjennom en aktiv samhandling mellom ansvarlig båtbyggere, 2 lærlinger, pedagogisk ansvarlig og frivillige bidragsytere.

Har barn og unge vært aktivt engasjert i planleggingen av dette prosjektet?
Ja

På hvilken måte har dette skjedd?
Et utvalg lokale barn og unge, samt et antall lærere som jobber ved barn- og ungdomsskoler i Fredrikstad har vært involvert i å arbeidet med å utvikle en plan for hvordan vi best mulig kan presentere informasjon om tradisjonell båtbygging og lokale maritime tradisjoner og historie. Det er i tillegg lagt vekt på å definere et utvalg praktiske øvelser som kan engasjere skoleklasser og andre grupper.

Skal barn og unge involveres direkte i gjennomføringen av prosjektet?
Ja

På hvilken måte vil dette skje?
Barn og unge inviteres til konkrete samlinger hvor det vil bli lagt vekt på å presentere relevant informasjon og fakta, samt å direkte involvere de i praktiske oppgaver og øvelser.

Skriv kort hva pengene skal brukes til?
Bygging av 3 skipsbåter inkl. 10 årer, 2 master, bommer og seil til hver båt.

Helt avslutningsvis, fortell oss hvorfor det er viktig for nærmiljøet og/eller deres organisasjon at akkurat dette tiltaket får støtte fra Sparebankstiftelsen DNB?
Gjennom en deltagelse i prosjektet skal barn og unge oppleve å bli kjent med sin egen lokale historie, samt tilegne seg ferdigheter som kan bidra til å bære tradisjonelle skikker og håndverkstradisjoner videre. I tillegg vil det bli lagt vekt på at den enkelte skal oppleve egen mestring, ansvar, samhandling og selvstendiggjøring.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?