Blomstereng og biologisk mangfold

NIBIO – NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI får 300000 kroner til felthåndbok om blomsterengfrø

Landskapet og det biologiske mangfoldet påvirkes av endret arealbruk og gjengroing. NIBIO jobber blant annet med skjøtselstiltak for å ivareta truede naturtyper og arter. Tradisjonelle blomsterenger og slåttemarker er veldig gode leveområder for pollinerende insekter. Dette er en kritisk truet naturtype og mange etterspør nå ville norske naturengarter som kan brukes i egen hage. For å øke kunnskapen om ville naturengarter, og det viktige samspillet mellom plantene og pollinatorene,, skal NIBIO utvikle en håndbok som gir råd om innsamling av frø fra aktuelle arter. Håndboka vil legge til rette for aktivitet og læring som egner seg for alle aldersgrupper.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?