Burriskulptur

Sankthansfjellet Borettslag utbedret uteområdet med et lekeapparat som utfordrer sansene.

Foto: Liva Mork

Sankthansfjellet Borettslag ligger på Haugerud i Oslo, og består av 183 boenheter.

Borettslaget ville tilrettelegge for mer sosiale uteområder der barn, ungdom og voksne kan møtes.

Se søknaden til Sankthansfjellet Borettslag

Beskrivelse av søkerorganisasjon
Sankthansfjellet Borettslag er et rekkehusborettslag på Haugerud i Oslo, i Bydel Alna. Vi er langstrakt borettslag med 183 boenheter  som ligger i relativt bratt skrånende terreng fra Øst-Marka og ned til Hellerudveien (ca 850 meter langt), og som ligger mellom eneboligbebyggelse på Hellerud og blokkbebyggelse på Haugerud. Det er mange innfartsårer inn til borettslaget fra flere kanter. Det bor mange barnefamilier og eldre i borettslaget, og det er et ønske å tilrettelegge for mer sosiale uteområder slik at barn, ungdom og voksne kan møtes og samtidig motarbeide et stort samfunnsproblem: ensomhet.

Navn på søknaden: Sammen om Sankthansfjellet – Haugerud

Innenfor hvilket område passer tiltaket best? Nærmiljø og kulturarv

Hva er hovedmålet for tiltaket?

Utvikle Haugerud og Sankthansfjellet Borettslag til å bli et enda bedre sted å bo for barn, ungdom og øvrige beboere. Vi ønsker å åpne opp området for bydelen og skape gode møteplasser.

Gi en beskrivelse av tiltaket

I forbindelse med nytt planprogram og “Områdeløftet for Haugerud/Trosterud” ønsker vi å åpne opp området vårt og etablere møtesteder for hele bydelen. Vi vil gå foran som “pilot”, og være til inspirasjon for andre borettslag. Vi vil vise at man kan tenke alternativt vedrørende private områder. Borettslaget har gjennomført en mulighetsstudie i samarbeid med Lala Tøyen. Vi er innvilget støtte fra kommunen til tiltak knyttet til Groruddalsatsningen, og som delvis dekker kostnader til tiltak som følger av studien. Planen har fire delprosjekter med  følgende målsetting:
Markaplassen: Bidra til integrering og aktivitetsglede ved å stimulere til mer fysisk aktivitet gjennom sykling og sykkellek.
Byrommet: Minske sosiale forskjeller ved levende og inkluderende byrom der barn og unge både fra borettslaget og nærmiljøet møtes.
Drivhusplassen: Skape bevissthet og kunnskap rundt økologi, urbant landbruk, kortreist og miljøvennlig mat gjennom å etablere et møtested hvor barn og voksne samarbeider deler og ny kunnskap.
Ryggraden: Forbedre tverrforbindelsen gjennom området med en trygg og indre trasè.

Tiltakene tilpasses barn, unge og voksne i området, og det legges særlig vekt på miljø og bærekraft. Tiltakene i randsonen av borettslaget skal invitere -og utføres i samarbeid med andre boforeninger (borettslag mv.) for å oppnå målsettingene med områdeløftet.

I mulighetsstudiet er det gjort inngående rede for de konkrete tiltakene. Tiltak 2) – 4) planlegges iverksatt  i 2019.

Vi søker i denne omgang om midler til tiltak 2) Byrommet.

“Byrommet” ligger strategisk plassert ved krysset Haugerudveien/Tvetenveien, en hovedinnfartsåre til Haugerud med potensial til å nå mange. Nye løsninger i samarbeid med berørte borettslag vil gi et synlig, estetisk og miljømessig bidrag til store deler av Haugerud. Haugerudveien er i dag en fysisk barriere og sosiokulturelt skille mellom blokkbebyggelse i nord og eneboligstrøket i syd. Dette ser vi som et viktig satsingsområde med tanke på å skape et inkluderende og inviterende bomiljø på Haugerud.

Byrommet skal bli en taktil lekeplass for store og små og en viktig møteplass for blokker og eneboliger. Det er planlagt et ustandardisert lekeapparat, såkalt “Burriskulptur”, som skal utfordre sansene på mer enn det fysiske nivået. Den kommer uten “bruksanvisning” og kan brukes på mange måter; klatre, krype, under, sitte, skli og krabbe. Det vil videre etableres redskapsbod, sitteplasser, belysning, leketunell mv.

Utføres det frivillig arbeid hos søkerorganisasjonen i dag? Ja

Anslå hvor mange timer frivillig arbeid som utføres hvert år: 100

Vil tiltaket kreve frivillig arbeid for å bli gjennomført? Ja

Anslå hvor mange timer det er behov for: 150

Hvorfor bør akkurat dette tiltaket få tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB?

Borettslaget har fått tildelt en del midler for prosjektering og noen tiltak. Prosjektet Byrommet har fått dekket midler til prosjektering, men trenger mer midler for gjennomføring. Det er brukt mye egeninnsats, og det vil fortsatt være mye egeninnsats for å få prosjektet i havn. Vi ønsker støtte for å kunne starte bygging til våren, slik at vi responderer på det lokale engasjementet og arbeidet som er lagt inn i medvirkning og prosjektering.

Tiltakene retter seg mot barn og unge, og legger vekt på lek og utvikling. Tiltakene innebærer etablering av nye sosiale møteplasser for bydelen, skal adressere sosiale utfordringer og fasiliterere integrering i et mangfoldig og flerkulturelt nærmiljø hvor ressurspersoner i nærmiljøet medvirker.

Hva skal tildelingen konkret brukes til?

Tilrettelegging for fri lek. Anlegging av «Burriskulptur» med bark som fallunderlag.

Søknadsbeløp, kostnader og finansiering knyttet til tiltaket. Kommentar til kostnadsbudsjettet:

Bidraget vi søker fra Sparebankstiftelsen er knyttet til det mest sentrale hovedtiltaket i Byrommet “Burriskulpturen”, som vi herved søker full/delvis kostandsdekning av. Vi har valgt å knytte kostnadsbudsjettet til dette delelementet. Vi har har finansiering fra kommunen og OBOS for prosjektering av en vesentlig del av øvrige deler av Byrommet og Drivhusplassen. Byrommet er sikret 70% kostnadsdekning fra kommunen som innebærer en tydelig prioritering av prosjektet og anerkjennelse av dettes betydning for Haugerudområdet.

Mulighetsstudien, som er støttet med et bidrag fra kommunen, kan oversendes etter anmodning.

Vi kan på forespørsel gjøre nærmere for den totale finansiering av prosjektet, herunder betydning for ulike delelementer og behovet for støtte for gjennomføring.

Har tiltaket søkt støtte hos offentlige og/eller andre ordninger? Ja

Hvilke offentlige og/eller andre ordninger har dere søkt/fått støtte fra? Helhetlig plan har fått støtte fra OBOS Grønt fokus/OBOS gir tilbake og Groruddalssatsingen.

Beskriv hvordan dere har tenkt å gjennomføre tiltaket

Vi gjennomfører medvirkningsprosesser og detaljplanlegging av tiltakene høsten 2018 og frem til våren 2019. Konkret utforming av tiltakene i mulighetsstudien ønsker vi at skal skje i nært samarbeid med beboerne, boforeninger mv. for å sikre at de er best mulig i tråd med behovene og at alle vil oppleve tiltakene som forbedringer. Medvirkningsmøter har vært holdt i høst knyttet til Byrommet og Drivhusplassen. Justert tegning av Byrommet er lagt ut på www.sankthansfjellet.no

Bygging påbegynnes våren 2019 og avsluttes i løpet av sommeren/tidlig høst.

Ressurspersoner i borettslaget bistår sammen med Lala Tøyen ved detaljering av planer og fysisk etablering av drivhusplassen.

Skal tiltaket gjennomføres i samarbeid med andre? Ja

Hvem er samarbeidspartnerne? Dr. Dedichens drivhus, Trosterud Skole, Nærliggende borettslag og barnehager

Hva skal samarbeidspartner(ne) bidra med? Sosial brobygging mellom ulike samfunnslag.

Krever tiltaket at det innhentes offentlige og/eller andre type godkjennelser? Nei

Er det en plan for hvordan tiltaket skal vedlikeholdes? Ja

Beskriv plan for vedlikehold

Vaktmestertjenesten vil få i oppgave å følge opp vedlikeholdet. Ressursgrupper i borettslaget vil også følge opp plassene med enklere vedlikehold.

De søkte støtte til å sette opp en “Burriskulptur”, som er et ustandardisert lekeapparat som utfordrer sansene og kan brukes på mange ulike måter.

Tildeling

SANKTHANSFJELLET BORETTSLAG fikk 300.000 kroner i 2019 til å anlegge en “Burriskulptur”.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?