Uterom for alle

Venneforeningen ved Steinerskolen på Hovseter i Oslo har skapt en trivelig leke- og møteplass for elevene og hele nærmiljøet.

Alle foto: Katrine Lunke

Ved Rudolf Steinerskolen i Oslo har de lang tradisjon for dugnadsarbeid og fellesskapsprosjekter med foreldre og barn. Alle foreldre, foresatte og lærere ved skolen utgjør sammen venneforeningen.

Se søknaden til venneforeningen

Beskrivelse av søkerorganisasjon:

Rudolf Steinerskolen på Hovseter har klasser på alle trinn i barneskolen og ungdomsskolen. De rundt 450 elevene kommer fra hele Oslo-området og fra nærmiljø. Skolen er et sterkt og levende fellesskap, med lang tradisjon for dugnadsarbeid og fellesskapsprosjekter.

Alle foreldre, foresatte og lærere ved skolen utgjør sammen venneforeningen RSV. Vi legger ned et stort frivillig arbeid hvert år, og blir knyttet til hverandre og skolen gjennom markedene vi arrangerer, kulturaktivitetene vi er sammen om og det jevnlige renholdet og vedlikeholdet vi utfører på skolen.

Arrangementene ved skolen er svært godt besøkte, og aktive møteplasser for nærmiljøet.

Venneforeningen fordeler inntekter fra markedene til ulike formål, både etablerte aktiviteter og nye initiativer. Nå ønsker skolen, elevrådene, RSV, koret, korpset og orkesteret sammen å løfte omgivelsene rundt skolen – til glede for elevene og nærmiljøet.

Hva er hovedmålet for tiltaket?

Å løfte skolens omgivelser i fellesskap, ved å bringe mere av skolens indre liv ut og invitere nærmiljøet inn. Å knytte alle som arbeider med og bruker områdene tettere til omgivelsene og hverandre.

Gi en beskrivelse av tiltaket

På skolen vår går det mange barn, i forskjellig alder og fra hele byen. Rundt skolen bor det veldig mange mennesker, i forskjellig alder og fra hele verden. Vi er like og vi er forskjellige, vi trenger mange slags steder å være – sammen og alene, sommer og vinter, tidlig og sent, i hverdager og helger. Vi vil at skolegården vår skal ha uterom for alle, og være et godt sted å møtes.

På skolen vår er inneområdene omsorgsfullt utformet, med rom i mange farger og størrelser. Materialbruken er gjennomtenkt og gir gode rammer for det daglige livet. Nå vil vi gi uteområdene den samme omsorgen, og ønsker oss varierte og inspirerende utesteder og rom.

Den nedre delen av skolegården er grå og slitt. Jord og sand raser ut i det bratte terrenget, og alle tilløp til vegetasjonen forsvinner. Gjerder gjør områdene vanskelig å bruke. Her vil vi bygge et amfi med trapper, for å ta vare på og utnytte den bratte skråningen. Dette blir et sted for å sitte, klatre, hoppe og leke – og samles til undervisning og forestillinger. Langs sidene av amfiet vil vi anlegge en lang sklie og akebakke som kan brukes hele året, og et leketårn som knytter nivåene sammen.

Den midtre delen av skolegården binder områdene sammen, og er det første man møter når man kommer til skolen. En gammel båltønne er i dag et kjært samlingssted, og noe vi vil utvikle videre til en fast bålplass med sittebenker, utstyr for matlaging, sagkrakk og hoggestabbe. Dette vil også være et sted for å samle mindre grupper til uteundervisning og felles måltider. Et sted å hente vann til lek og arbeid hører også hjemme på den midtre delen. Her ønsker vi å gjøre vannet tilgjengelig gjennom en pumpe og et stort kar.

Den øverste delen av skoleområdet har forskjellige uterom – en stor asfaltert plass, en liten hage mot veien, og fine mellomrom. Her vil vi med  utgangspunkt i eksisterende trær utvikle et inspirerende miljø for bevegelse, og med selvbyggede elementer anlegge sittesoner, plantefelt og arbeidsbenker.

Skolehagen på Øverland er en viktig del av undervisningen for alle klassene, vi vil bruke og kunnskap og erfaringer herfra til å anlegge sommerfugl- og innsektsvennlige plantefelt, og en liten urtehage for kantine og skolekjøkken. Skolen har også et levende håndverksmiljø, velfungerende verksteder og stor kompetanse på håndverks- og kunstfag. Gjennom tiltaket “Uterom for alle” vil vi dele kunnskap og erfaring fra alle disse miljøene både med hverandre og nærmiljøet rundt.

Hvorfor bør akkurat dette tiltaket få tildeling fra Sparebankstiftelsen DNB?

“Uterom for alle” på Hovseter vil berike et tettbygget nærmiljø og en aktiv skole med fellesskaps- og opplevelsesrom. Prosjektene som blir igangsatt vil inspirere til omsorg for omgivelsene, gjennom en bevisst holdning til natur- og kulturmiljø, taktile og estetiske kvaliteter. Tiltaket vil utløse en stor frivillig innsats, og har derfor stor sikkerhet for gjennomføring. Prosjektene vil aktivisere uutnyttede arealressurser, og med enkle inngrep videreutvikle muligheter som ligger i det eksisterende miljøet. Tiltaket vil knytte både nærmiljøet og skolens aktiviteter tettere til uteområdet. “Uterom for alle” vil skape gode steder i fellesskap, av naturlige og lokale materialer og med store opplevelsesmessige kvaliteter!

Beskriv hvordan dere har tenkt å gjennomføre tiltaket

I oppstartsfasen har vi samlet innspill fra involverte grupper, vurdert steder og temaer og observert bruk. Idéene til videre utvikling av områdene vil resultere i flere kortsiktige utviklingsprosjekter (enkle og raske tiltak) og noen større langsiktige forbedringer.

Vi ser for oss at store deler av planleggingsarbeidet vil bli utført på frivillig basis, og kompetansen på skolen og i foreldregruppen dekker de fleste relevante områder. Nødvendige og kvalitetssikrede arbeidstegninger vil bli utarbeidet av profesjonelle aktører, og det samme gjelder utførelse av grunnarbeidene.

Byggearbeider og innsats knyttet til grøntanlegg vil bli utført som en kombinasjon av dugnad, skolens egne krefter og profesjonelle. De mindre prosjektene egner seg for gjennomføring på dugnad, og elevene vil bli involvert i arbeidene både som en del av undervisningen og gjennom dugnadsfellesskapet.

Hva er de største utfordringene for gjennomføringen av tiltaket?

Terrengarbeider, terraseringer for å hindre utglidning av masser og skape oppholdssteder i bratt terreng. Vekke interesse og mobilisere nabolag og nærmiljø.

Skal tiltaket gjennomføres i samarbeid med andre? Ja

Hvem er samarbeidspartnerne? Skolehagen på Øverland gård, skoler og barnehager i nabolaget.

Hva skal samarbeidspartner(ne) bidra med? Erfaring og inspirasjon.

Er det en plan for hvordan tiltaket skal vedlikeholdes? Ja

Beskriv plan for vedlikehold

Rutinemessig ettersyn og vedlikehold utført av skolens vaktmester og fast ansatte håndverker. Dugnadsbasert årlig vedlikehold og videreutvikling. Avtale med eventuelle leverandører av utsyr.

I 2020 satt de i gang prosjektet for å bedre skolens uteområde med forskjellige soner i skolegården tilpasset ulike aldre og funksjoner. Her er det rom for lek, aktivitet og samvær.

For å utnytte en skråning i skolegården bygget de et trappetårn i flere nivåer. Det fungerer som et lekerom, men kan også brukes som scene og amfi. På toppen av trappetårnet står en vindkarusell. Den er et resultat av en designkonkurranse blant barna, og er laget av en smed.

Venneforeningen er også opptatt av gjenbruk og å ta vare på det som finnes fra før på skolen. De har for eksempel flyttet gamle heller fra et sted til et annet fordi de passet bedre et annet sted.

Barna har vært med som veivisere underveis i prosjektet. – Vi har fått masse innspill som vi har brukt til å justere underveis. Barna viser oss også hvordan de vil ha det mens de leker og er i aktivitet, sier Christine Kolstad, foreldrerepresentant ved Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Hun forteller at det bor mange barnefamilier i lokalmiljøet som bruker området på ettermiddagene og i helgene. – Når det er trivelig her får nabolaget lyst til å bruke plassen.

Tildeling

Rudolf Steinerskolens Venner (RSV) Oslo fikk 600.000 kroner i 2019 til lekeplass og møteplass.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?