Tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak

Frivillige organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus i hele Norge kan søke støtte til mangfolds- og inkluderingstiltak innen idrett, aktivitet og friluftsliv. Søknader sendes via Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Ordningen finansieres i samarbeid mellom staten, Stiftelsen VI, OBOS og Sparebankstiftelsen DNB, og forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Søknadsfristen er 13. juni kl. 13.00.

Du finner søknadsskjema og mer informasjon om kriteriene for å søke støtte her.

Formålet

Formålet med ordningen er å skape varig økt deltakelse gjennom tilskudd til mangfolds- og inkluderingstiltak knyttet til idrett og fysisk aktivitet.

Ordningen gjelder både organisert idrett, egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.  

Prosjektene det søkes tilskudd til kan for eksempel bestå av rekrutteringsaktiviteter, tilrettelegging eller opprettelse av nye aktiviteter rettet mot målgruppene.

 Dette er målgruppene for ordningen: 

  • Barn og ungdom fra 6 til 19 år i familier med vedvarende lavinntekt. 
  • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særlige barrierer. 
  • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersbegrenset. 
  • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere opp til 26 år, som er jenter/kvinner, eller personer som har funksjonsnedsettelse eller minoritetsbakgrunn. 

Om ordningen

Ordningen finansieres i samarbeid mellom staten, OBOS, Sparebankstiftelsen DNB og Stiftelsen VI.

Staten skal bidra med 100 millioner kroner, mens de private aktørene samlet vil bidra med tilsvarende beløp.

Sparebankstiftelsen DNB har tildelt 33,3 millioner kroner til ordningen.

Et innstillingsutvalg utpekt av Kulturdepartementet, med representanter fra Norges Idrettsforbund, Sparebankstiftelsen DNB, Norsk Friluftsliv, Stiftelsen VI og OBOS, skal gi innstilling til Lotteri- og stiftelsestilsynet om fordeling av enkelttilskudd. 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?