Vedtekter

Vedtekter for Sparebankstiftelsen DNB. Stiftet 10. september 2002.

Kunstverket «Menneske i Moderskipet» på Lillehammer består av en skulptur utført av Antony Gormley inne i en paviljong tegnet av arkitektkontoret Snøhetta. Skulpturen er en del av Skulpturstopp (Foto: Una Hunderi).

Vedtektene ble endret siste gang 16. juni 2020. Godkjent av Finanstilsynet 8. oktober 2020.

1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Sparebankstiftelsen DNB.

Stiftelsens forretningskontor er i Oslo.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte de aksjer den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i DNB ASA.

Stiftelsen formål skal også være å videreføre sparebanktradisjoner, herunder gi bidrag til allmennyttige formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen i rimelig utstrekning ta hensyn til de distrikter som har bygget opp kapitalen til den tidligere Gjensidige NOR Sparebank.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen er opprettet med en grunnkapital på kr 2.096.788.800,- bestående av 20.967.888 aksjer, hver pålydende kr. 100,-, i Gjensidige NOR ASA. Aksjene ble i 2003 konvertert til 130.000.906 aksjer i DnB NOR ASA (senere DNB ASA), hver pålydende kr. 10,00.

Stiftelsen fusjonerte i 2010 med DnB NORs jubileumslegat (org.nr. 977 125 316) og ble med dette tilført grunnkapital på kr. 1.429.000,-.

2. STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, valgkomite, styre og daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 31 medlemmer og 19 varamedlemmer.

Generalforsamlingens sammensetning skal reflektere det offentliges og kundenes interesser i den tidligere Gjensidige NOR Sparebank og skal velges i følgende valgområder :

 1. Valgområde Oslo: 6 medlemmer, 4 varamedlemmer
 2. Valgområde Akershus: 6 medlemmer, 4 varamedlemmer
 3. Valgområde Buskerud: 4 medlemmer, 2 varamedlemmer
 4. Valgområde Oppland: 4 medlemmer, 2 varamedlemmer
 5. Valgområde Vestfold: 4 medlemmer, 2 varamedlemmer
 6. Valgområde Østfold: 4 medlemmer, 2 varamedlemmer
 7. Valgområde Telemark: 2 medlemmer, 2 varamedlemmer
 8. Valgområde landet for øvrig: 1 medlem, 1 varamedlem

Innenfor valgområde nr. 1-7 fordeles medlemmene og varamedlemmene likt mellom kundevalgte og offentlig oppnevnte medlemmer. Medlemmet og varamedlemmet fra valgområde 8 skal være kundevalgt.

De offentlige oppnevnte medlemmene velges av fylkestinget i vedkommende valgområde og Oslo bystyre.

De kundevalgte medlemmene velges av og blant personkundene i DNB Bank ASA. Stemmerett har kunder som ved siste årsskifte før valget hadde konto i DNB Bank ASA. Ingen kunde kan avgi mer enn én stemme.

Valget organiseres av styret. Valget kunngjøres senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget gjennomføres på forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse. Kandidatene blir valgt til medlemmer og varamedlemmer for sitt valgområde i den rekkefølge stemmetallet viser. Ved eventuell stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Generalforsamlingen velges for 4 år, med de presiseringer som følger av § 2-3 annet ledd. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted. Ved alvorlige brudd på stiftelsens etiske regelverk, kan generalforsamlingen med 2/3 flertall beslutte at et medlem av generalforsamlingen må fratre.

Generalforsamlingen velger selv sin leder og nestleder med en funksjonstid på 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Medlemmer eller varamedlemmer av generalforsamlingen kan ikke være ansatt i DNB ASA eller et annet selskap i samme konsern. Inntrer slike forhold for noe medlem eller varamedlem i løpet av funksjonstiden, trer vedkommende ut for resten av valgperioden.

Om et medlem trer ut av generalforsamlingen, blir første varamedlem nytt fast medlem. Om et kundevalgt varamedlem fratrer eller blir fast medlem av generalforsamlingen, blir nytt varamedlem den kandidaten på valglisten som fikk flest stemmer uten å bli valgt. For offentlig oppnevnte varamedlemmer gjennomføres det ved fratreden suppleringsvalg av det aktuelle fylkestinget eller Oslo bystyre.

§ 2-3 Generalforsamlingens møter

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

 • godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
 • valg av styremedlemmer når dette er aktuelt i henhold til § 2-5 annet ledd
 • valg av medlemmer til valgkomite i ht. § 2-4
 • valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse
 • andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

I de år hvor det er valgt ny generalforsamling, skal kompetansefordelingen mellom den nyvalgte generalforsamling og den avtroppende være slik at den avtroppende generalforsamling skal behandle og avgjøre spørsmålet om godkjennelse av årsregnskapet og fastsette revisors godtgjørelse for det foregående år. Den påtroppende generalforsamling foretar valg av styremedlemmer, valg av medlemmer til valgkomité og valg av revisor, og skal også behandle og avgjøre eventuelle saker etter punkt 5 som hører inn under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Ved kjent forfall innkalles varamedlemmer. Innkallingen skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkallingen skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 6 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne. Innkalling til ekstraordinær generalforsamling skal kunngjøres senest 7 dager før generalforsamlingen.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 16 medlemmer og varamedlemmer med stemmerett er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever simpelt flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett og rett til å uttale seg på generalforsamlingen.

Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Valgkomiteen

Valgkomiteen skal bestå av åtte medlemmer. Generalforsamlingens leder er leder av valgkomiteen. De øvrige medlemmer velges av og blant generalforsamlingens medlemmer, og slik at hvert av valgområdene 1-7 i § 2-2 er representert. Fire av disse medlemmene skal være kundevalgte, mens tre skal være offentlig valgte.

Generalforsamlingens leder og nestleder skal fremme forslag overfor generalforsamlingen på medlemmer av valgkomiteen, som skal ha en funksjonstid på 2 år.

Valgkomiteen skal fremme følgende forslag overfor generalforsamlingen:

a) Leder for generalforsamlingen
b) Nestleder for generalforsamlingen
c) Styreleder
d) Nestleder for styret
e) Styremedlemmer
f) Godtgjørelse til generalforsamlingens medlemmer, styret og andre tillitsvalgte

Alle valgkomiteens forslag overfor generalforsamlingen skal være begrunnet. Valgkomiteen legger
frem sin innstilling overfor generalforsamlingen senest 14 dager før generalforsamlingen.
Medlemmene av generalforsamlingen kan fremme andre forslag senest 7 dager før generalforsamlingen. Valgkomiteen skal før generalforsamlingens møte sjekke kandidatenes valgbarhet i
henhold til § 2-5.

Valgkomiteen skal dessuten hvert fjerde år fremme forslag om valg av kundevalgte medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Ved valg av disse skal valgkomiteen fremme forslag på det dobbelte av det antall som fremgår av § 2-2.

Valgkomiteens leder innkaller til møter i valgkomiteen.

§ 2-5 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 5-7 medlemmer.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges samlet av generalforsamlingen for en periode på 2 år. Gjenvalg kan finne sted.

Styret skal ha en bred og representativ sammensetning.

Medlemmer av styret kan ikke være ansatt i DNB ASA eller et annet selskap i samme konsern. De kan heller ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med konsernet DNB ASA. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden, skal vedkommende tre ut av styret. Det kan i så fall foretas suppleringsvalg.

§ 2-6 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

§ 2-7 Disponering av stiftelsens midler

Styret beslutter utdelinger eller fastsetter nærmere retningslinjer for utdelinger som delegeres til daglig leder.

§ 2-8 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Daglig leder skal møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret.
Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker.

Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken. En beslutning av styret krever at et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak, har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-9 Inhabilitet

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må ansees for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken. Ved offentlig stilling eller verv er vedkommende likevel ikke inhabil i saker som gjelder disponering av midler til fordel for det offentlige.

§ 2-10 Daglig leder

Styret skal ansette en daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Sparebankstiftelsen DNB. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig ledere skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med konsernet DNB ASA.

3. ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt innen de rammer som følger av finansieringsvirksomhetslovens § 2d-8 jfr. § 2b-27.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, dernest av grunnkapitalen.

§ 3-2 Vedtektsendringer

Beslutning om å endre vedtektene treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever minst to tredeler av de avgitte stemmene og minst 16 stemmer. Beslutning om å endre formålsbestemmelsen, unntatt ved oppløsning eller sammenslåing, krever i tillegg minst 21 avgitte stemmer.

Vedtektsendringer skal godkjennes av Finanstilsynet.

§ 3-3 Avhendelse av aksjer i DNB ASA

Spørsmål om salg eller annen avhendelse av de aksjene i DNB ASA som ble tilført stiftelsen da den ble opprettet (jfr. § 1-3 1. ledd) skal behandles av generalforsamlingen og krever tilslutning fra minst to tredeler av alle medlemmer som har rett til å møte på generalforsamlingen.

§ 3-4 Oppløsning av stiftelsen

Beslutning om å oppløse stiftelsen treffes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredeler av alle medlemmer som har rett til å møte på generalforsamlingen.

Ved oppløsning skal Stiftelsens midler gå til allmennyttige formål i samsvar med § 1-2, 2. ledd.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?