Fritidsaktiviteter som bidrar til økt tilhørighet for barn og unge

Stiftelsen vil bidra til lavterskel fritidstilbud for barn og unge, med mål om at flere skal føle tilhørighet og å hindre utenforskap.

Hallagerbakken skoles FAU fikk i 2018 støtte til «Fredagsklubb» på Holmlia i Oslo. Det ble starten på en trygg og populær møteplass drevet av frivillige foreldre. (Foto: Sverre Chr. Jarild)

For slike fritidsaktiviteter er det viktig at de er gratis, at de er enkle å komme til eller at de skjer i forlengelse av skoledagen. Tilbudet skal være attraktivt for alle – også de som ikke normalt er involvert i en aktivitet.

Det bør heller ikke være krav til eget utstyr, foreldreinnsats eller at man må ha opparbeidet spesielle ferdigheter for å kunne delta.

Organisasjoner og lag på Østlandet kan søke støtte. Sjekk om du kan søke.

Fritidstilbud som bidrar til økt tilhørighet

  • Tilbudet er gratis og gjerne i forlengelse av skoledagen.
  • Det er enkelt å komme til og skjer i nærmiljøet.
  • Det er ikke krav til eget utstyr eller til foreldreinnsats.
  • Man trenger ingen spesielle ferdigheter for å kunne delta.

På skolen eller annen kjent arena i lokalmiljøet

Det er viktig at aktiviteten foregår på en arena som når bredt ut. Når aktiviteten skjer på et sted der foreldre og barn allerede har en tilknytning blir tilbudet mer tilgjengelig for alle, og lettere å gjøre kjent.

Korte avstander til der barna bor betyr mye for at alle skal ha muligheten til å delta. Aktiviteten kan gjerne foregå på skolen, biblioteket, fritidsklubben eller lokale aktivitetsanlegg.

Barn og unges medvirkning

Vi er opptatt av at barn og unge skal være involvert i utformingen av aktivitetene det søkes støtte til.

Ved at målgruppen selv er involvert i planleggingen, økes muligheten for at tiltaket blir relevant og attraktivt slik at de unge blir viktige ambassadører for aktiviteten. I tillegg får de nyttig innsikt i frivillig arbeid.

Flere søker støtte sammen

Det kan gjerne være flere organisasjoner/grupper i lokalmiljøet som samarbeider om prosjektet, som for eksempel idrettslaget, skolen, biblioteket, husflidslaget, frivilligsentralen, FAU og så videre.

Erfaringene viser at fellesskapet i lokalmiljøet styrkes når det skapes relasjoner mellom flere grupperinger i lokalsamfunnet.

Ferdigheter, forbilder og fellesskap

Tre begreper er sentrale for oss i arbeidet for at alle barn og unge skal oppleve tilhørighet: Ferdigheter, forbilder og fellesskap.

Ferdigheter: Vi vil støtte fritidstiltak der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter og bruke sin kompetanse. Vi mener arenaer der barn og unge kan tilegne seg ferdigheter på forskjellige områder er viktige for at de skal oppleve mestring.

Forbilder: Vi vil støtte tiltak der barn og unge får tilgang på gode rollemodeller. Vi mener at det er viktig for barn og unge å ha tilgjengelige og relevante forbilder å strekke seg mot. Foreldre er viktige rollemodeller, men forbilder kan også være for eksempel treneren, fritidslederen på ungdomsklubben, dirigenten, læreren eller bibliotekaren. Forbildet kan gjerne være en ung leder.

Felleskap: Vi vil støtte møteplasser der barn og unge blir en del av et felleskap. Vi mener det er viktig at flere aktører samarbeider, fordi ved å skape relasjoner mellom flere aktører i lokalsamfunnet styrkes fellesskapet. Videre, gjennom å inkludere flere aktører i lokalsamfunnet vil flere få høre om tilbudet og flere vil ønske å delta.

Kartlegging og analyse

Stiftelsen har i samarbeid med Vista Analyse gjort et arbeid for å kartlegge hvorvidt barn og unge opplever tilhørighet, og hvordan de mener at flere kan føle at de hører til. 

Tildelinger til inspirasjon

Her er noen gode eksempler på prosjekter som har fått støtte:

Har du spørsmål?

Kontakt en av oss som jobber med tildelinger

Alt du må vite om å søke og rapportere

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?