Støtte til lekeplass i nærmiljøet eller skolegården

Vil du søke støtte til lekeplass eller aktivitetspark? Her får du mer informasjon om hva som er viktig for at dere skal få innvilget søknaden.

Rudolf Steinerskolen i Oslo har skapt en trivelig leke- og møteplass for elevene og hele nærmiljøet, og har fått støtte fra Sparebankstiftelsen DNB. (Foto: Katrine Lunke)

Stiftelsen er opptatt av å bidra til gode uteområder for barn, som skaper tilhørighet og innbyr til variert bruk, lek og sosialt samvær for store og små. Det kan være lekeplasser på skoler, i et vel eller på kommunale områder.

Stiftelsen støtter lokale prosjekter i vårt kjerneområde på Østlandet. Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke.


Bli inspirert av prosjektet til Rudolf Steinerskolen i Oslo.

Hva er viktig for at lekeplassprosjektet skal få støtte?

 • Lekeplassen brukes av mange og er åpen og tilgjengelig til fri bruk for alle. Dersom det er en skolegård: Den er eller kan bli et naturlig samlingssted også etter skoletiden.
 • Frivillige krefter bidrar i prosjektet. Hvis søknaden gjelder skoler eller barnehager, bør FAU være inkludert som samarbeidsorganisasjon eller søker.
 • Dere har involvert barn og unge i lokalmiljøet i planleggingen, og tatt med deres ønsker og innspill inn i prosjektet.
 • Planlegger for variert lek og sosialt samvær.
 • Har gjort bærekraftvurderinger når det gjelder for eksempel materialvalg og høyde på lekeapparatene med tanke på fallgrunnlag. Minimalt med gummidekke i fallunderlag anbefales.
 • Har en plan for vedlikehold og drift.
 • Sørger for at sikkerhet og universell utforming ivaretas.
 • Dersom dere søker om støtte til et skolegårdsprosjekt må det være et samarbeid med kommunen/skolen.
 • Vi stiller krav til at kommunen/skoleeier er med på et spleiselag dersom vi skal støtte oppgraderinger av skolegårder. Sjekk også med skoleeier og eiendomsavdelingen i kommunen om de kan søke om spillemidler (eventuelt på vegne av FAU).

Dersom du har spørsmål, kontakt gjerne en av oss som jobber med tildelinger.

Her finner du svar på alt du må vite om å søke og rapportere og ti tips til en god søknad.

Anbefaler å søke støtte til forprosjekt først

Dersom dere planlegger et større anlegg eller transformasjon, anbefaler vi at dere starter med et forprosjekt og søker støtte til dette i første omgang. Det er viktig å finne ut hva målgruppa og nærmiljøet har behov for før dere går i gang. Det er nemlig ikke gitt at et anlegg vil bli brukt selv om det er tilgjengelig. Å avdekke hvilke behov dere har er viktig.

Prosjekter til inspirasjon

De siste årene har vi fått et stort antall søknader om støtte til etablering, utvikling eller oppgradering av lekeplasser. Her er noen gode eksempler på lekeplasser som har fått tildelinger fra stiftelsen:

Mer om hva vi legger vekt på ved en god lekeplass

For å ha et grunnlag for å vurdere søknadene har vi kartlagt tildelingene og sett på ulike aspekter ved hva som er gode lekeplasser, god lek, sikkerhetskrav og bærekraftig materialbruk.

Vi er opptatt av at lekeplassene møter barnas behov slik at flest mulig kan trives og være i fysisk aktivitet. Ulike barn og unge har ulike forutsetninger og må gis utfordringer og valgmuligheter tilpasset eget utviklingsnivå, alder og behov.

Lekeplassen kan gjerne ha soner som fremmer mer idrettsrelatert, regelstyrt fysisk aktivitet, og områder der aktivitetsmulighetene er mer åpne og innbyr til sosial interaksjon med andre barn. Anlegget bør i særlig grad stimulere til egenorganisert lek og aktivitet.

Når det gjelder lekeapparatene bør de være fleksible og innby til variasjon og motorisk utfordring. Velg gjerne apparater som har et kunstnerisk, abstrakt eller innovativt uttrykk og som dermed bidrar til estetikk og variasjon.

Lekeplassen skal være lett tilgjengelig i rimelig avstand fra folks bomiljø. Anlegget må ha tilsyn og vedlikeholdes.

Vi er opptatt av at dere vurderer bærekraftige løsninger når dere planlegger prosjekter dere søker om støtte til. Derfor får dere spørsmål om dette i søknadsskjemaet. I begrepet bærekraft legger vi alle dimensjonene i FNs bærekraftsmål, både de sosiale, miljømessige og økonomiske. Her får du mer informasjon om hva dere må svare på i søknadsskjemaet.

Bærekraft og alternative underlag

Det finnes flere gode alternativer til ikke å bruke gummiasfalt som fallunderlag:

 • Hvis man velger kupert terreng, kan man stimulere til aktivitet uten så mye klatrestativer.
 • Det er mulig å bruke bark/flis eller sand. Kork testes nå som et miljøvennlig alternativ til gummi.
 • Velg materialer uten tungmetaller, og unngå impregnert tre og gummiasfalt.

Veileder for søknader om skolegårdsprosjekter

Prosperastiftelsen har på oppdrag fra Sparebankstiftelsen DNB laget en veileder med tips til hvordan å lykkes med prosjekter som har som mål å skape gode arenaer for lek og aktivitet på skolen. Veilederen er basert på møter med fem skolegårdsprosjekter i Oslo, men mange av tipsene er aktuelle for alle. Du kan laste ned veilderen via knappen under.

Det er også laget et webinar hvor Prosperastiftelsen går gjennom veilederen. Se webinaret her.

Informasjon om å søke støtte

Her finner du svar på alt du må vite om å søke og rapportere og ti tips til en god søknad.

Kilder og mer informasjon

I rapporten «Uteområder i skoler og barnehager – hvordan sikre kvalitet i utformingen?» fra 2019 har NMBU (Universitet i Ås), på bestilling fra Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet, sett på hvordan en skolegård bør være for å legge til rette for fysisk aktivitet. De har studert hvordan uteområdene i norske barnehager og skoler kan bidra til å motvirke økende inaktivitet og skape god helse og trivsel. (lenke)

Veileder fra Naturvernforbundet for plast- og giftfrie uterom (pdf)

Statusrapport for skolegårdene ved offentlige grunnskoler i Stavanger 2019.

Lekeplasskontrollen hjelper virksomheter til å imøtekomme myndighetskravene for lekeplasser i Norge.

Tverga gir informasjon om gode skolegårdsprosjekter: Slik lykkes du med skolegården og 15 tips til ditt skolegårdsprosjekt

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?