Støtte til tiltak for å bevare naturmangfoldet

Organisasjoner oppfordres til å søke støtte til prosjekter som bidrar til å bevare naturmangfoldet i Norge, og som formidler hvordan økosystemene påvirkes av menneskelig atferd.

Rosareke foreningen for sjøørretens venner jobber for å redde sjøørretbekkene, og dermed sjøørretbestanden, på Hvaler og ellers i Oslofjorden. De inspirerer barn og unge til å ta delta i arbeidet.

Naturen er under press fra flere kanter. Klimaendringer endrer levevilkårene for mange arter, og økende menneskelig aktivitet gir naturen stadig mindre plass.

Stiftelsen støtter derfor tiltak som innebærer praktisk arbeid på feltet, restaureringstiltak og tiltak som bidrar til kunnskap om og bevaring av arter og naturtyper.

Sjekk om du kan søke støtte

I filmen gir Rosarekeforeningen tips til andre som vil søke støtte.

Viktig for at prosjektet skal få støtte

 • Når dere beskriver prosjektet i søknaden, er vi først og fremst er opptatt av målet. På hvilken måte skal prosjektet bidra til å bevare naturmangfoldet?
 • Det er ønskelig at barn og unge er inkludert i prosjektet enten de skal være med ut på tur eller at tiltaket innebærer formidling eller opplæring.
 • Dere kan søke om midler til innhenting av kunnskap eller lignende, men det er viktig at kunnskapen formidles videre til befolkningen.
 • Hvis prosjektet involverer frivillig innsats, er det viktig å få frem dette i søknaden.

Se også Ti tips til en god søknad

Hva kan dere søke om støtte til?

Det er dere som søker, som vet best hva som skal til for å gjennomføre prosjektet. Listen nedenfor er derfor ikke uttømmende.  

Det kan søkes om støtte til:

 • Formidling av kunnskap til relevante målgrupper
 • Folkeforskning (forskning der barn og unge involveres)
 • Undervisningsopplegg, kurs og kompetanseheving
 • Innhenting av artskunnskap og ivaretaking av enkeltarter
 • Kartlegging av naturen
 • Utstyr
 • Prosjektledelse
 • Skjøtsel av kultur- og naturlandskap samt opprydding i naturen

Stiftelsens målgruppe er barn og unge inntil 25 år. Det er ønskelig at denne målgruppen inkluderes i prosjektet, men dere kan også søke om støtte til tiltak som treffer befolkningen generelt. Det er mulig å søke om støtte til prosjekter som varer i inntil tre år.

Mer informasjon: Alt du må vite om å søke og rapportere

Prosjekter til inspirasjon

Rosarekeforeningen for sjøørretens venner jobber for å redde sjøørretbekkene. Friske sjøørretbekker

Norsk ornitologisk forening, avd. Østfold har fått støtte til fiskeørnplattformer for å opprettholde bestanden av fiskeørn i Østfold: Fiskeørnplattformer

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har fått støtte til et prosjekt om forvaltning av naturressurser med formidling til skoleelever: Bærekraftig utvikling og bruk av bynaturen

Oppegård jeger- og fiskerforening har fått støtte til Habitattiltak i Gjersjøelva

Bærum elveforum har fått støtte til restaurering av et gjengrodd tjern, slik at det igjen blir til glede for folk i lokalmiljøet og for dyrelivet: Tjernsmyrtjernet restaureres

Mer informasjon om å søke støtte

Her får du Alt du må vite om å søke og rapportere.

Har du spørsmål? Kontakt en av oss som jobber med tildelinger.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?