Oppgradering av lokaler til møteplasser for barn og unge

Mange steder finnes det lokaler som med en oppgradering kan romme flere aktiviteter og funksjoner, og bli gode møteplasser for barn og unge. Her får du tips og råd til hvordan du bør gå frem hvis du vil søke støtte.

Sinsen skoles FAU har bygget om skolebiblioteket til en åpen møteplass etter skoletid for skolebarn og barn i nabolaget. (Foto: Olve Sande)

Vi kan støtte prosjekter som skal oppgradere eksisterende forsamlingshus, velhus, klubbhus, skolebibliotek eller lignende, eller bidra til nye “nærmiljøsentre”. Felles for prosjektene vi støtter er målet om møteplasser i lokalmiljøet som rommer gode aktivitetstilbud til barn og unge.

Vi oppfordrer flere organisasjoner til å tenke nytt om hvordan dere kan utnytte eksisterende lokaler. Et eksempel er idrettslag som bygger om et lagerrom i klubbhuset til gamingrom, og på den måten skaper en ny aktivitet i klubben for ungdommer.

Vi støtter prosjekter i vårt kjerneområde på Østlandet. Prøv sjekklisten vår for å se om du kan søke.

Ekebergskrenten velforening tatt på seg jobben med å lage et grendehus som skal være en møteplass for alle.

Hva dere kan søke om støtte til

Vi kan gi støtte til vedlikehold og oppussing som må til for at dere skal kunne ha aktivitet i huset eller plassen. Vi kan også gi støtte til installasjoner og utstyr i huset, som skal brukes i aktiviteten dere planlegger. Hvis prosjektet krever opplæring er det også mulig å søke støtte til dette.

Det er mulig å søke om støtte til en tidligfase, et forprosjekt eller en mulighetsstudie. Det kan for eksempel innebære fagkompetanse for å vurdere hvordan området eller lokalene kan utnyttes og planlegges på best mulig måte.

Enkelte prosjekter kan også få tilbud om veiledning fra Fortidsminneforeningen. Stiftelsen har en samarbeidsavtale med Fortidsminneforeningen som gir frivillige organisasjoner muligheten til å få veiledning innen bygningsvern. I tillegg til at restaureringen blir godt i varetatt gir det folk en mulighet til å bli bedre kjent med den lokale historien og få mer kunnskap om tradisjonshåndverk.

Hva er viktig å få med i søknaden?

Møteplassen: Når dere beskriver prosjektet, er vi først og fremst er opptatt av hvordan plassen dere vil oppgradere skal fungere som en møteplass som inkluderer flere funksjoner og aktivitetsmuligheter. Det viktigste er altså hva stedet skal brukes til: Hvordan skal denne oppgraderingen bidra til at barn og unge føler mer tilhørighet i lokalmiljøet?

Oppgraderingen: Deretter kan dere fokusere på hva som skal til av oppgradering for at stedet skal fungere til de formålene dere har beskrevet. Det kan for eksempel være at det elektriske anlegget må fornyes, at det trengs HC-toaletter, inventar eller utvendig reparasjon. Det kan også være at dere trenger utstyr eller installasjoner til å utføre aktiviteten.

Medvirkning og kartlegging av behovet: Vi er opptatt av at barn og unge er involvert og medvirker fra starten av prosjektet. Slik finner dere ut hva målgruppa og nærmiljøet har behov for før dere går i gang. Ved at målgruppen er involvert i planleggingen øker dere muligheten for at de ønsker å bruke tilbudet.

Bærekraft: Planlegg for en oppgradering som er så bærekraftig som mulig. Stiftelsen prioriteter å støtte prosjekter som legger opp til gjenbruk og istandsetting fremfor å bygge nytt, og som tar i bruk bærekraftige materialer i oppgraderingen.

Frivillighet og samarbeid: Beskriv det frivillige arbeidet dere planlegger i tilknytning til aktiviteten. Det vil også styrke søknaden dersom dere er flere organisasjoner/grupper i lokalmiljøet som samarbeider om prosjektet.

Se også Ti tips til en god søknad og Alt du må vite om å søke og rapportere

Grendehus/samfunnshus – spørsmål i søknadsskjemaet

Alle som søker om oppgradering av et grendehus/samfunnshus får spørsmål om hvordan driften av huset er finansiert.

Videre spør vi om det drives fritidsaktivitet i huset, hvor mange timer huset brukes til slike aktiviteter, og hvilken type aktivitet som drives. Det kan være 4H, fritidsklubb/ungdomsklubb, husflidslag, idrettslag, kor, speideren, korps, ungdomslag, makerspace, gaming/spill eller andre fritidsaktiviteter.

Flere tips og råd

Søke om støtte til lekeplass eller aktivitetsplass.

Støtte til idrettsanlegg som skaper mer aktivitet

Støtte til lavterskel fritidsaktiviteter som skaper økt tilhørighet for barn og unge.

Støtte til idrettslag som vil utvide samfunnsansvaret.

Tips dersom du skal søke støtte til å tilrettelegge for uteskole.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?